Pracovní zasedání EORTC RT Group-Statford, říjen 2001

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 214.

Ve dnech 5. a 6. října jsem měla možnost zúčastnit se pravidelného pracovního setkání EORTC Radiotherapy Group pořádaného tentokrát ve Stratfordu ve Velké Británii. Radioterapeutická skupina při EOR TC (European organization for research and treatment of cancer) pořádá každoročně dvě pracovní schůzky věnující se probíhajícím studiím koordinovaným EORTC a současně dává možnost diskutovat o dalších navrhovaných aktivitách.
Stratford upon Avon,ležící asi 150 km severně od Londýna,je rodištěm Williama Shakespeara a na tuto skutečnost je právem hrdý. Domy pamatující období shakespearovské slávy jsou nádherně zrekonstruovány. Zvenčí dřevěné a neuvěřitelně malebné fasády skrývají luxusní hotely se všemi technickými vymoženostmi dnešní doby. K jednomu z nich patřil i hotel Falcon, ve kterém se konalo zasedání.
Program dvoudenního jednání byl rozdělen podle jednotlivých topik a k nim se vztahujícím projektům.
Plicní skupina pod vedením dr. Senana referovala návrh studie fáze I/II dávková eskalace a akcelerace s použitím 3D konformní radioterapie. Zvyšování aplikované dávky spolu s přesnějším zaměřením léčebného svazku je trendem celé řady projektů nejen u nádorů plic, ale též např. u nádorů prostaty. Samozřejmě je zde nezbytné kvalitní technické vybavení pracoviště: 3D (trojdimenzionální) plánování minimálně s použitím multileaf kolimátoru. Naše pracoviště participovalo na studii s adjuvantní radiochemoterapií u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem hlavy a krku. U této studie byl zastaven nábor pacientů a dále probíhá follow up, ale již první výsledky prezentované na nedávném ECCO v Lisabonu ukazují signifikantní zlepšení lokální kontroly one mocnění, disease free intervalu a celkového přežití u pacientů, kteří obdrželi konkomitantní radiochemoterapii ve srovnání se samostatnou radioterapií.
Jsme též zapojeni ve studii srovnávající standardní dávku RT (25 Gy) s vyšší dávkou (36 Gy) při profylaktickém ozáření mozkovny u pacientů s malobuněčným bronchogenním karcinomem v kompletní remisi.
V současné době je otevřeno asi dalších 19 studií koordinovaných EORTC RT Group.
Dvoudenní jednání zahrnovalo i "Breast Cancer Working Party" pod vedením prof. Philipa Poortmanse. EORTC Radiotherapy Group spolupracuje s Breast Cancer Cooperative Group na několika projektech. Jedním z nich je fáze III randomizované klinické studie hodnotící význam ozáření uzlin podél a. mammaria interna a uzlin nadkličkových u pacientek s karcinomem prsu I.-II. klinického stadia. Dalším je randomizovaná studie srovnávající konzervativní chirurgický výkon s radikální mastektomií po indukční chemoterapii u lokálně pokročilého karcinomu prsu. Nejvíce diskutovaným problémem byla ovšem nově navrhovaná studie týkající se léčby pacientek starších 70 let s invazivním karcinomem prsu po parciální mastektomii . V navrhovaném trialu by byly ženy s nízkým rizikem relapsu onemocnění (T2cm, ER/PR+, N-, MO) randomizovány do dvou skupin: jedna by obdržela pouze Tamoxifen, druhá by byla i ozářena. Tato studie by měla navazovat na předchozí práce (př. Milánský trial, NSABP B21) a vychází z předpokladu, že více než 30% žen s karcinomem prsu je starších 70 let a více než 20% z nich umírá na interkurentní onemocnění. Z řad diskutujících zaznělo několik připomínek: zařazovat ženy s tumorektomií nebo pouze po kvadrantektomii? Proč tyto ženy ozařovat na celý prs a ještě aplikovat boost na lůžko tumoru? Stratifikovat podle typu provedeného chirurgického výkonu? Důraz na negativní okraje resekátu. Ozařovat vnitřní mammární uzliny? Otázka etická - můžeme nabízet pouze podávání Tamoxifenu bez radioterapie a samozřejmě otázka ekonomická. Závěrem byly tyto námitky shrnuty a budou začleněny do vstupních kriterií této studie.
Dalším bodem byl rozbor projektu SWOG S9927 "ano či ne lokoregionální terapie u pacientek po radikální mastektomii s nádorem prsu pT1,pT2 ,pNI(1-3 uzliny pozitivní) MO?". V úvodu byly předneseny relevantní literární údaje ilustrující vliv lokoregionální terapie na lokální kontrolu a celkové přežití těchto pacientek. V současné době se považuje za standardní indikací k ozáření jizvy a regionálních lymfatických uzlin pozitivita 4 a více lymfatických uzlin. Za všeobecného souhlasu se EORTC RT group rozhodla nepřipojovat se k uvedené SWOG studii.
Další pracovní návrh se týkal radioterapie u pacientek s duktálním karcinomem in situ po partiální mastektomii. Rozbor již vyhodnocených studií u DCIS karcinomu ukazuje poměrně vysoké procento lokální recidivy po ozáření celého prsu dávkou 50 Gy, proto navrhovaný projekt by měl hodnotit význam doozáření lůžka nádoru. K uvedené studii bude probíhat další diskuse, nicméně zájem o participaci měla řada evropských center včetně našeho. Otázkou velikosti cílového objemu pro "boosť' a výši aplikované dávky se zabývala i další přednáška: "zlepšení lokální kontroly onemocnění u mladých pacientek do 40 leť'. Tato věková skupina je velmi riziková pro vznik lokální recidivy i po standardním ozáření prsu a lůžka tumoru. Pravděpodobně se bude připravovat studie tomuto tématu věnovaná.
Na závěr Breast Cancer Working Party byla zdůrazněna nutnost úzké spolupráce s dalšími kooperativními skupinami včetně EORTC Breast Group. Tato spolupráce je nezbytná k tomu, aby nedocházelo k překrývaní jednotlivých aktivit. Kvalita života bude v dalších studiích hodnocena kdykoliv to bude možné a na příštím meetingu na jaře již bude aktivně participovat i Quality of Life Group.
Význam aktivní spolupráce s EORTC RT Group je velký. Jedině touto formou je možné získat odpovědi na řadu kontroverzních otázek v radioterapii. Pracoviště je v úzkém kontaktu s předními evropskými centry a může tak srovnávat kvalitu práce. Pro další spolupráci s EORTC ale i pro udržení se alespoň mezi "nižší střední třídou" je nutné ovšem kvalitní technické vybavení. Musíme si přiznat, že zde máme stále poměrně značné rezervy .
Příští pracovní setkání se koná na jaře v Aroně v Itálii.

Plný text v PDF