Klin Onkol 2004; 17(2): 64-67.

Souhrn: Idiotypové (Id) proteinové struktury monoklonálního imunoglobulinu produkovaného maligními buňkami mnohočetného myelomu jsou exprimovány na buněčném povrchu myelomových plazmatických buněk a dají se využít pro indukci nádorově specifických T lymfocytů. Vakcinace Id-proteinem je jednou z možností imunoterapie mnohočetného myelomu a jiných Bbuněčných malignit s cílem vyvolat specifickou imunitní odpověď proti nádorovým buňkám. Vzniklá humorální icelulární anti-Id odpověď pak kontroluje růst myelomového klonu. V našem centru začala klinická studie fáze II, kde se Id-protein po konjugaci s imunogenním nosičem keyhole limpet hemocyanin (KLH) podává pacientům s mnohočetným myelomem. Ve druhé polovině léčby se k vakcíně přidává interleukin-2. Vakcína bude použita ve skupině vybraných 12 nemocných se stabilním onemocněním nebo s mírně aktivním onemocněním, u kterých není dále indikovaná standardní terapie. Během prvních vakcinací jsme nezaznamenali závažnější nežádoucí účinky postupu. Klinickou a imunologickou odpověď na vakcínu zatím nelze hodnotit.

Plný text v PDF