Klin Onkol 2005; 18(1): 5-9.

Souhrn: Incidence karcinomu jícnu v ČR stoupá a úmrtnost je přibližně 90% roční incidence, dlouhodobě přežívá jen 5% nemocných. Neuspokojivé výsledky chirurgické léčby a vysoké procento neresekabilních pokročilých stadií vedou k hledání dalších účinných léčebných postupů. Pro léčbu inoperabilního lokalizovaného stadia je standardním postupem konkomitantní chemoradioterapie s kombinací cisplatina a fluorouracil s výsledky blížícími se chirurgickým. Přidání jedné modality radioterapie nebo chemoterapie k operaci, ať již předoperačně nebo adjuvantně, dosud neprokázalo prospěch pro přežívání nemocných, i když zejména předoperační chemoterapie zůstává na základě velké randomizované studie z poslední doby v centru zájmu jako potenciálně prospěšný postup. Multimodální postup – kombinace předoperační chemoradioterapie s následnou resekcí jícnu se začíná prosazovat do klinické praxe na základě důkazů z několika randomizovaných studií a meatanalýz. Neoadjuvantní chemoradioterapie má na druhou stranu vyšší riziko pooperační mortality. Do budoucna je nutné formulovat prognostické a prediktivní faktory, které lépe umožní individuální volbu léčebného postupu. Paliativní léčba pokročilého stadia umožňuje zlepšit kvalitu života. Ačkoli použití cytostatik poslední generace přináší mírné zlepšení, je pravděpodobné, že konvenční chemoterapií nebude již možné dosáhnout významného pokroku a toto je očekáváno od cílených léků, které zasahují procesy jako je tyrosin kinázová signální trasa, apoptóza, regulace buněčného cyklu a angiogeneze.

Plný text v PDF