Klin Onkol 2005; 18(2): 59-63.

Souhrn:
Východisko: Chromosomální aberace jako je delece 13q14 jsou důležitým prognostickým faktorem u mnohočetného myelomu. Nízká mitotická aktivita maligních plazmatických buněk a jejich slabý růst v buněčných kulturách snižuje dostupnost cytogenetických informací. K získání co nejpřesnějšího cytogenetického nálezu u myelomových buněk se používají metody, které umožňují selekci této buněčné populace z buněk kostní dřeně. Jedná se o imunomagnetickou separaci v kombinaci s interfázní fluorescenční in situ hybridizací.
Typ studie a soubor: Předkládáme výsledky cytogenetického vyšetření u 40 pacientů s mnohočetným myelomem.
Metody a výsledky: Pro hodnocení vzorků kostní dřeně bylo použito G-pruhování chromosomů a interfázní fluorescenční in situ hybridizace na neseparovaných buňkách a na buňkách separovaných metodou imunomagnetické separace pomocí CD 138 specifické protilátky. Metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace byla sledována delece v oblasti q14 na chromosomu č. 13. U neseparovaných vzorků byla delece 13q14 nalezena u 10 pacientů ze 40 (25%), u obohacené buněčné suspenze byla tato delece nalezena u 25 pacientů ze 40 (62.5%).
Závěry: Naše výsledky potvrzují, že použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace u imunomagneticky separovaných buněk lze zvýšit záchyt delece 13q14 v maligních plazmatických buňkách mnohočetného myelomu.

Plný text v PDF