Klin Onkol 2005; 18(3): 110-112.

Souhrn: Mezi hlavní příčiny morbidity u mnohočetného myelomu patří osteolytická ložiska a osteoporóza. Antigen CD56 (NCAM - neuronal cell adhesion molecule) se podílí na interakcích mezi buňkami navzájem i mezi buňkami a strukturami extracelulární matrix. Cílem práce bylo zhodnotit význam exprese antigenu CD56 na buňkách mnohočetného myelomu, především jeho korelaci s kostním postižením a biochemickými markery. Sledovaný soubor tvořilo 35 pacientů s nově diagnostikovaným onemocněním a 12 pacientů s relapsem nebo progresí. Exprese CD56 byla stanovena v kostní dřeni získané trepa-nobiopsií pomocí monoklonální protilátky. Pacienti s expresí antigenu CD56 tvořili 74,5 % našeho souboru. Skupiny CD56+ a CD56- byly ekvivalentní, co se týká hodnot vybraných biochemických markem (beta 2-mikroglobulin, vápník, albumin), procenta infiltrace kostní dřeně, věku, pohlaví, stádia dle Durie-Salmona, stádia dle IPI a typu myelomu. Pozitivita CD56 signifikantně korelovala s nálezem osteolytických ložisek na RTG (p=0,0006) a s kostním postižením (definováno jako patologická fraktura nebo kostní ložisko vyžadující paliativní ozáření či chirurgickou intervenci) (p=0,0339). CD56 je tedy užitečným markerem úzce korelujícím s přítomností kostního postižení u pacientů s mnohočetným myelomem. Na rozdíl od RTG a jiných zobrazovacích metod, které nám ukazují spíše výsledný obraz kostního postižení, CD56 predikuje určité biologické vlastnosti myelomových buněk, ze kterých můžeme odvozovat jejich chování a tak i průběh onemocnění.

Plný text v PDF