Dlhodobé nežiaduce účinky terapie u pacientov vyliečených z detskej malignity

flag

Klin Onkol 2007; 20(1): 18-22.

Súhrn
V ostatných štyroch desaťročiach sa dosiahol výrazný pokrok v liečbe detských malignít. Cena za úspech terapie je vysoká. Približne dve tretiny vyliečených pacientov majú chronický alebo neskorý zdravotný problém a asi tretina pacientov má závažné až životohrozujúce komplikácie. Pacienti po vyliečení z detského onkologického ochorenia sú ohrození vznikom neskorých alebo dlhotrvajúcich komplikácií sekundárnych nádorov, kardiotoxicity, pneumotoxicity, endokrinnej dysfunkcie, infertility, muskuloskeletových zmien, neurokognitívneho deficitu a ďalších komplikácií. Za starostlivosť o pacientov s následkami liečby vyskytujúcimi sa 5 a viac rokov po ukončení liečby sú zodpovední lekári rôznych špecializácií, ktorí často nie sú dostatočne informovaní o týchto rizikách. Ciel'om tejto práce je oboznámiť zainteresovaných lekárov s potenciálnymi rizikami u bývalých detských onkologických pacientov po ukončení protinádorovej liečby a tiež s najnovšími odporúčaniami pre ich dlhodobé sledovanie a manažment.

Plný text v PDF