Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 207-209.

V této práci uvádíme příklad detekce specifi ckých chromozómových aberací (delece 13q14, delece genu p53, translokace t(4;14) a zisk chromozómového materiálu v oblasti 1q21) pomocí imunofl uorescenčního značení nádorových plazmatických buněk a techniky interfázní fl uorescenční in situ hybridizace s následným sledováním vlivu genetických aberací na úspěšnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem (MM) léčených novými typy léků. Ve skupině 74 pacientů léčených terapií s bortezomibem (Velcade) nebo thalidomidem (Myrin) jsme pozorovali statisticky významně horší čas do progrese pouze u pacientů léčených thalidomidem, u kterých byl nalezen zisk 1q21 (p=0,015). Tyto výsledky naznačují, že nové léky překonávají vliv cytogenetických negativních prognostických
markerů s výjimkou zisku 1q21 u pacientů léčených thalidomidem.

Plný text v PDF