Klin Onkol 2013; 26(4): 263-270. DOI: 10.14735/amko2013263.

Souhrn

Východiska: Chromozomové změny patří u chronické lymfocytární leukemie (CLL) mezi významné prognostické faktory. Hlavní metodou využívanou k detekci těchto chromozomových změn je fluorescenční in situ hybridizace (FISH), klasické cytogenetické vyšetření vyžadující buňky v metafázi je u CLL problematické kvůli nízké proliferační schopnosti maligních B-lymfocytůin vitro. V roce 2006 byla publikována metoda umožňující získat metafázní B-lymfocytyu CLL s využitím stimulace pomocí IL-2 a CpG oligonukleotidem DSP30. Cílem naší studie bylo ověřit účinnost stimulace a zhodnotit využitelnost této metody v rutinní praxi. Soubor pacientůa metody: Celkem u 369 pacientů s diagnózou CLL byla vyšetřována periferní krev klasickou cytogenetickoumetodou a současně metodou FISH pro oblasti 13q14, 11q22– 23, CEP12 a 17p13. Výsledky: Pro klasické cytogenetické vyšetření se stimulací podařilo získat metafázní buňky u 307 (83 %) z 369 pacientů. Chromozomové změny byly nalezeny u 243 (79 %) ze 307 hodnocených pacientů. Kromě aberací vyšetřovaných metodou FISH byly nalezeny další specifické změny v karyotypu např. del(6q), del(14q), t(14;18)(q32;q21), t(11;14)(q13;q32) a t(18;22)(q21;q11). U 103 (42 %) pacientů byly cytogenetickým vyšetřením nalezeny komplexní změny karyotypu, které metodou FISH detekovány nebyly. Závěr: Stimulace pomocí IL-2 a oligonukleotiduDSP30 účinně navozuje dělení maligních B-lymfocytů a umožňuje zachytit velké množstvíc hromozomových změn u CLL, které by při vyšetřování metodou FISH pro základní čtyři aberace zůstaly skryty. Používání této metody v rutinní praxi se osvědčilo hlavně při identifi kacipacientů s komplexními změnami karyotypu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013263

Plný text v PDF