Prvá slovenská skúsenosť s použitím vinflunínu v druhej línii liečby pokročilých urotelových karcinómov

flag

Klin Onkol 2014; 27(6): 429-433. DOI: 10.14735/amko2014429.

Súhrn

Úvod: EMA (European Medicines Agency) schválila vinflunín v roku 2010 do 2. línie liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami v dobrom výkonnostnom stave (ECOG 0– 1). Cieľom tejto prospektívnej observačnej štúdie bolo vyhodnotiť liečbu pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami vinflunínom z pohľadu prežívania bez progresie, celkového prežívania a toxicity. Pacienti a metódy: V období apríl 2011– jún 2014 sme liečili vinflunínom 16 pacientov (100 %) s pokročilými urotelovými karcinómami. Medián veku bol 62 rokov (rozsah 43– 80), medián Karnofskeho indexu bol 90 % (rozsah 80– 100 %). Trinásť pacientov (81,25 %) malo urotelové karcinómy močového mechúra, dvaja pacienti (12,50 %) urotelové karcinómy močovodu a jeden pacient (6,25 %) urotelový karcinóm neznámeho pôvodu (histológia bola získaná z pečeňovej metastázy). Všetky primárne tumory boli stupňa 3 (100 %). Počet metastatických miest bol v rozmedzí 1– 4 (medián počtu 3). Výsledky: Účinok liečby bol hodnotený v súlade s kritériami RECIST: dvaja pacienti (12,50 %) dosiahli parciálnu remisiu, traja pacienti (18,75 %) stabilizáciu, osem pacientov (50 %) progredovali priamo na liečbe a v jednom prípade bola terapia predčasne ukončená na žiadosť pacienta. Toxicita vinflunínu stupňa 3–4 zahrňovala neutropéniu u šesť pacientov (37,50 %), leukopéniu u štyroch chorých (25,00%), anémiu u jedného pacienta (6,25 %), zápchu u troch chorých (18,75 %) a febrilnú neutropéniu u jedného pacienta (6,25 %). Medián celkového prežívania bol 5,2 mesiacov (95% CI 3,4– 8,8), medián prežívania bez progresie 2,3 mesiace (95% CI 2,1– 3,2). Záver: Táto štúdia predstavuje prvú slovenskú skúsenosť s liečbou vinflunínom. Naše údaje potvrdzujú účinnosť liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami predliečenými platinovým režimom vinflunínom s akceptovateľnou toleranciou.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014429

Plný text v PDF