19.setkání PSNPO 17.2.2015 v Praze

Pracovní skupina nutriční péče v onkologiiZápisy z jednání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti.

Přítomní: doc.Tomíška, dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Maňásek, dr.Šachlová, dr.Pazdrová, L.Krčmová, dr.Beneš, dr.Švébišová, dr.Musilová
Omluveni: prof.Vorlíček
Hosté: prof.Zadák, Ing.Smitka (Nutricia), Mgr.Mošnová (Fresenius-Kabi)

Program jednání:

  1. Zpráva o činnosti PSNPO a revize minulého zápisu. dr.Maňásek
  2. Projekt Nutriční den v onkologii. dr.Maňásek, Ing.Smitka
  3. Prezentace zástupce PR agentury
  4. Výsledky grantu AVKV. dr.Beneš, dr.Holečková
  5. Prezentace kazuistik na téma parenterální výživa do periodika Klinická onkologie. dr.Beneš
  6. Satelitní sympozium PSNPO na BOD 2015. všichni
  7. Projekt doplňková parenterální výživa. Dr.Maňásek, dr.Holečková, Mgr.Mošnová, prof.Zadák
  8. Roadshow 2015. všichni
  9. Různé

Ad 1, Zpráva o činnosti PSNPO a revize minulého zápisu

Dr.Maňásek shrnul stručně aktuální aktivity PSNPO, byla provedena revize úkolů z posledního jednání PSNPO dle minulého zápisu.


Ad 2, Projekt Nutriční den v onkologii

Připraven leták na akci Nutriční den v onkologii. Akce je naplánována na 29.4.2015, kdy proběhne celostátní ambulantní screening v onkologických ambulancích u pacientů podstupujících protinádorovou terapii. Cílem akce je zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o podvýživě onkologicky nemocných a upozornění na možnosti boje s podvýživou. Akce má záštitu ČOS – viz. zápis ze schůze výboru ČOS z 20.1.2015. Pro účely této jednorázové akce byl vypracován anonymní dotazník, který vychází z platného ambulantního dotazníku PSNPO. Na jednotlivých pracovištích budou rozdány bloky s dotazníky s průpisem, aby mohla být jedna kopie založena do dokumentace pacienta. Druhou kopii následně vyberou pověření zástupci, příp.mohou být dotazníky zaslány na adresu, která bude uvedena na dotazníkovém bloku. Členové PSNPO s formátem letáku i dotazníku souhlasí.

Ad 3, Prezentace zástupce PR agentury

Zástupce PR agentury představil možnosti medializace projektu Nutriční den v onkologii. Akce má tři fáze – přípravná, screening + sběr dat, prezentace výsledků. Tisková konference v plánu předběžně v druhé polovině května. V průběhu dubna upoutávka na plánovanou akci v některém z medicínských periodik a na odborných akcích (Staškovy dny, BOD…). Ohledně organizační stránky sběru dat budou mailem osloveni konkrétní zástupci, spolupracující s PSNPO, především z řad externí pracovní skupiny. Bude rovněž zaslána žádost o připomenutí akce formou upoutávky na www.linkos.cz. Během tiskové konference by byla vhodná prezentace konkrétních kazuistik, včetně účasti pacientů a rodinných příslušníků. Ohledně odborného vedení akce bude komunikovat s PR agenturou dr.Holečková.

Ad 4, Výsledky grantu AVKV

Dr.Beneš informoval členy PSNPO o výsledcích grantového projektu Význam individualizované nutriční péče v onkologických ambulancích. Získaná data podporují provádění systematické nutriční intervence. Zlepšení nutričního stavu pacientů bylo nejpatrnější po uplynutí „follow-up“ periody v délce 90 dní. Získaná data budou dále prezentována.

Ad 5, Prezentace kazuistik na téma parenterální výživa do periodika Klinická onkologie

Dr.Beneš informoval o seriálu kazuistik na téma parenterální výživa. První článek již vyšel v poslední čísle časopisu Klinická onkologie. Cyklus sdělení navazuje na seriál kazuistik, který byl publikován v průběhu minulého roku.

Ad 6, Satelitní sympozium PSNPO na BOD 2015

PSNPO má rezervaci ranního sympozia na BOD. V předběžném programu je nesprávně uvedeno satelitní sympozium Nutricia. Nejedná se o firemní prezentaci, ale o sympozium odborné sekce při ČOS, o omylu byl vyrozuměn organizační výbor BOD. Na sympoziu by zazněla sdělení o výsledcích grantu AVKV, efektu nutriční podpory v kombinaci s fyzickou aktivitou a projekt doplňkové parenterální výživy, bude rovněž krátce zmíněno o akci Nutriční den v onkologii. Přednášející dr.Holečková, doc.Tomíška, dr.Beneš, dr.Maňásek.

Ad 7, Projekt doplňková parenterální výživa

Dr.Maňásek představil plánovaný projekt doplňkové parenterální výživy. Studie bude prováděna na 2 pracovištích - ÚRO NNB a KOC NJ, týká se pacientů, indikovaných k radikální konkomitantní radiochemoterapii. Převážně bude akce cílena na pacienty s karcinomem jícnu, anu, kolorektálním karcinomem, příp.pacienty s nádorem žaludku. Protokol a informované souhlasy se vypracovávají. V plánu schválení lokálními etickými komisemi. Mgr.Mošnová nabízí podporu projektu. S p.profesorem Zadákem konzultovány konkrétní varianty doplňkové parenterální podpory. Jako optimální se jeví výběr tříkomorového vaku s případným doplňováním dávky proteinů tak, aby bylo dosaženo stanoveného nutričního cíle. Prof.Zadák v souvislosti s nutriční problematikou informoval o možnosti edukace SZP na pracovišti v Maastrichtu (projekt nadace p.profesora Zadáka).

Ad 8, Roadshow 2015

Letos v plánu cyklus prezentací na téma Preskripce sippingu onkologem ve FN Hradec Králové, FN Olomouc a FN Plzeň.

Ad 9, Různé

p.dr. M.Pleskačová projevila zájem o spolupráci s PSNPO a členství ve výboru, členové PSNPO souhlasí.

Příští setkání: 9.6.2015 Brno