Zápis z 15. Setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 13.11. 2013 v Praze
Účastníci: Dr. Maňásek, Dr. Holečková, Doc. Tomíška, Dr. Šachlová, Dr. Musilová, Dr. Pazdrová, L.Krčmová, Dr. Benešová, ing. Smitka
Omluveni:prof.Vorlíček, Dr. Beneš, Dr.Švébišová

Program:

 1. Stručná zpráva o činnosti PSNPO + revize minulého zápisu MUDr. Maňásek
 2. Důkazy ekonomické efektivity sippingu MUDr. Maňásek, Ing. Smitka
 3. Projednání žádostí o spolupráci s PSNPO MUDr. Maňásek
 4. Rešerše aktuálních studií ve vztahu k nutrici doc. Tomíška
 5. Plán aktivit a priority na rok 2014 všichni

Stručná zpráva o činnosti PSNPO

 • PSNPO naplňuje stanovený program, pokračuje ve své činnosti. Aktuálně je PSNPO zastoupena deseti zdravotníky napříč obory (onkologové, internisté, intenzivisté, nutriční terapeutka). Nadále rozvíjení spolupráce s externí pracovní skupinou. 
 • Dr.Beneš zaslal mailem návrh na své působení v PSNPO, ostatní členové s návrhem souhlasí.  

Revize minulého zápisu

 • Statistika návštěv komentovaných studií na stránkách ČOS – zatím dr.Maňáskem nezažádáno o statistické vyhodnocení z důvodu malého poštu zadaných studií, bude připraveno na další setkání 
 • Informační kampaň k uvolnění preskripce sippingu pro onkology – provedeno, podmínky preskripce byly prezentovány laické i odborné věřejnosti 
 • Upravit komentáře  ke studiím + výběr dalších vše do konce srpna – zpracováno doc.Tomíškou, komentáře budou prezentovány na stránkách ČOS 
 • Úprava Modré knihy – uvolnění preskripce pro onkology ihned – hotovo 
 • Finalizace kazuistik  pro publikaci  - dle edičního plánu – 4 publikovány, zbývající  2 připraveny, budou prezentovány v dalších periodicích, zodpovídá dr.Beneš
 • Nabídka komentovaných kazuistik periodiku praktických lékařů, do konce června - zatím neproběhlo, dojde k oslovení všech 3 periodik, odp. Dr. Holečková
 • Příprava edukačních kazuistik pro praktické lékaře            - neproběhlo, odp. doc.Tomíška
 • Informace o uvolnění preskripce sippingu viz výše, srpen – hotovo

Důkazy ekonomické efektivity sippingu

 • Dr.Maňásek prezentoval výsledky projektu, zabývajícího se efektem sippingu obs. 40g proteinů/den v perioperačním období u pacientů s kolorektálním karcinomem. Primárním cílem projektu bylo zhodnocení výskytu komplikací a rehospitalizací, sekundárním cílem pak ekonomický benefit. Projektu se účastní několik pracovišť v oblasti Severní Moravy.
 • Data byla prezentována na letošním ESMO v Amsterdamu
 • Ještě v tomto roce je v plánu prezentace výsledků projektu na konferenci Efektivní nemocnice 2013 – Dr.Maňásek, auditorium managementy nemocnic a ZP
 • proběhla diskuse nad výsledky studie – studie zahrnuje nehomogenní skupinu pacientů a výsledky jsou obecné, nicméně unikátní a dají se využít pro komunikaci se ZP, je třeba ale změnit skóre rizika dle dotazníku PSNPO u pacienti s „0“ na „1“
 • Data z projektu budou využita k jednání s plátci péče za účelem stanovení podmínek, které budou vyžadovány od KOC za účelem možnosti deklarace komplexních onkologických služeb s ekonomickým benefitem 

Projednání žádostí o spolupráci s PSNPO

 • O spolupráci s PSNPO projevila zájem společnost MSD, Fresenius-Kabi a Baxter
 • MSD projevila zájem spolupracovat v edukaci onkologických sester ohledně problematiky antiemetické terapie a výživy. PSNPO vítá aktivitu, proběhla diskuse. PSNPO nabídne AVKV. Edukace by mohla zahrnovat rovněž nutriční terapeutky. MSD bude informovat dr.Maňásek.
 • Fresenius-Kabi projevila přání o bližší spolupráci s PSNPO. Členové tuto aktivitu vítají, PSNPO požaduje písemnou nabídku formy spolupráce. Zástupce Fresenius–Kabi kontaktuje dr.Maňásek.
 • Součástí setkání byla prezentace fy Baxter – DPV v onkologii. Členové PSNPO vyjádřili názor na roli PSNPO v projektu – edukace onkologů a nasměrování vhodných onkologických pacientů do nutričního centra. Za DPV je plně odpovědný lékař nutriční ambulance. Členové PSNPO nabízejí spolupráci na regionální úrovni. V této úrovni spolupráce vyjádřena podpora projektu.

Rešerše a nové články

 • Doc. Tomíška oznámil, že rešerše vhodných studií probíhá nadále ve spolupráci s Univerzitní knihovnou LF MU Brno, kolekce dat vždy za periodu 3 měsíců
 • Doc. Tomíška navrhuje rámcově dodržovat zásady při zpracování článků: prezentace prací se zřetelným přínosem pro praktické provádění nutriční podpory, podmínkou je uvedení originální názvu a zdroje článku, výtah z článku stručný a srozumitelný.
 • Dále seznámil ostatní s novými články, které byly členům PSNPO nabídnuty ke zpracování do příštího setkání
 • Z předchozí zpracované rešerše byly schváleny 3 komentované články, které budou uveřejněny na stránkách ČOS

Plán aktivit a úkoly na rok 2014

 1. Využití dat z projektu sippingu u pacientů s kolorektálním karcinomem v jednání se ZP
  Cíl: vytvoření doporučeného postupu perioperační nutriční intervenci v onkochirurgii v případech velkých operací. Tento postup by měl být vymahatelný ze strany plátců a do budoucna by měl podmiňovat uzavření smlouvy mezi KOC a ZP – odp. V.Maňásek, J.Smitka
 2. Navázání spolupráce s onkochirurgickou sekcí. Otevření diskuze stran optimální nutriční perioperační péče. Snahou PSNPO je zpracovat výhledově standardy nutriční péče u vybraných skupin pacientů. V této fázi se jeví jako optimální zaměřit se na onkochirurgii. Dr.Pazdrová, spolupracují všichni.
 3. Roadshow po 4-5 KOC s cílem nastartovat preskripci EV onkologem
  • Proběhla diskuse nad obsahem a formou
  • Budou 3 přednášky – teorie – výživa v onkologii a praktický návod jak preskribovat, mýty a pověry v onkologii + kazuistiky, farmakoekonomika
  • Zastřešení členy PSNPO, 3 akce Čechy a 2 Morava, budou prezentovat členové PSNPO s přihlédnutím k lokalitě domovských pracovišť
  • Rozsah max. 1,5 h, na území KOCu, pozvat lékaře i sestry vč. Managementu, začátek cca 14hod
  • První zájem má FN Bulovka – koordinátor dr. Holečková - pilotní roadshow a podle ohlasu možno dále modifikovat
  • Do dalšího setkání připravit scénář roadshow a kostru prezentací + obsazení speakerů – V.Maňásek, J.Smitka
 4. Série kazuistik pro praktické lékaře – osloví dr.Holečková. Výhledově ke zvážení prezentace do dalších periodik  - Medical Tribune, Zdrav. noviny popř. další odborná periodika
 5. Prezentace dat z Nutriaction vč.žádosti o publikaci na mezinárodní úrovni. Dr.Holečková
 6. Prezentace  PSNPO na BOD 2014, optimálně formou bloku. Zažádá dr.Šachlová
 7. Připomenutí možnosti preskripce sippingu onkologům se zasláním nutričního dotazníku PSNPO   - dotazník v příloze + odkaz ke stažení. Upozornění přes linkos. Vhodné bude rovněž poskytnutí dotazníků ve formě trhacího bloku na jednotlivá pracoviště.  Požádá dr.Maňásek
 8. Dohoda s dr.Novákovou (linkos) na možnosti zvýšení přehlednosti a dostupnosti tématiky nutriční péče na stránkách ČOS. dr.Maňásek
 9. Oprava kompletního členství PSNPO v Modré knize. Dr.Maňásek
 10. Výběr aktualit nutriční péče v onkologii, rešerše studií, revize komentářů členů PSNPO. Doc.Tomíška.
 11. Spolupráce se sekcí nutričních terapeutek. L.Krčmová
 12. Uvedení zbývajících kazuistik v č.Klinická onkologie. Dr.Beneš
 13. Propagace domácí parenterální výživy na poli onkologie. Dr.Beneš
 14. Grant AVKV- dr.Beneš, dr.Holečková
 15. Setkání se členy EPS

Termín příštího setkání : středa  5. února 2014 v 16.00 v Praze