Zápis z 18. setkání PSNPO 21.10.2014 v Brně

Datum: 21.10. 2014 v Brně
Přítomní: doc.Tomíška, dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Maňásek, dr.Šachlová, dr.Pazdrová, L.Krčmová

Omluveni: dr.Beneš, dr.Švébišová, dr.Musilová
Hosté: prof.Vorlíček, dr.Novák (SKVIMP), Ing.Smitka (Nutricia), Mgr.Mošnová (Fresenius-Kabi)

 

Program jednání:

 1. Revize minulého setkání a revize plánu aktivit. dr.Maňásek
 2. Diskuze nad roadshow + termíny/místa dalších prezentací. Všichni 
 3. Revize dotazníku nutričního rizika – schválení definitivní verze. Všichni
 4. Referát o výsledcích grantového projektu + publikace dat z Nutriaction. dr. Holečková 
 5. Projekt Nutriční den v onkologii. Ing.Smitka
 6. Projekt sledování plnění nutričního plánu. Mgr.Mošnová
 7. Projekt doplňkové parenterální výživy. dr.Novák
 8. Prezentace kazuistik do periodika pro praktické lékaře. Doc.Tomíška

Ad 1, Revize minulého setkání a revize plánu aktivit

Dr.Maňásek shrnul aktuální aktivity PSNPO, byla provedena revize úkolů z posledního jednání PSNPO dle minulého zápisu.

Ad 2, Diskuze nad roadshow + termíny/místa dalších prezentací

Dosud proběhla roadshow v těchto zařízeních - nem. Bulovka, Ústí n./L, Ostrava, Brno v rámci satelitního sympozia na BOD, MOÚ. Členové PSNPO se shodují, že další prezentace jsou účelné.

V plánu FN Olomouc (dosud se nepodařilo zajistit termín - dr.Švebišová domluví na jaro 2015),  FN Hradec Králové (prof.Vorlíček osloví přednostu onkologie FN), v jednání prezentace v KOC Zlín ještě do konce tohoto roku.

Ad 3, Revize dotazníku nutričního rizika

Diskuze ohledně revize současné verze dotazníku nutričního rizika PSNPO. Členové se již vyjádřili k plánovaným změnách formou mailové komunikace. Provedeny kompromisní změny, které schváleny. Aktualizovaná verze č.2 bude umístěna na www.linkos.cz, zajistí dr.Maňásek.

Ad 4, Referát o výsledcích grantového projektu + publikace dat z Nutriaction

Dr.Holečková informovala členy PSNPO o průběhu grantového projektu, statistická analýza probíhá. Zpracování dat z Nutriaction bude hotovo do příštího setkání PSNPO.

Ad 5, Projekt Nutriční den v onkologii

Podán návrh projektu „nutričního dne“ v onkologických ambulancích. PSNPO projekt podporuje, provedení začátkem r. 2015, Ing.Smitka připraví podklady. Medializace získaných dat, podpora prof.Vorlíčkem.

Ad 6, Projekt sledování plnění nutričního plánu

Projekt sledování nutr. stavu onkologických pacientů v nemocnicích s cílem stanovení plnění nutričního plánu. PSNPO projekt podporuje - stanovení kumul. energ. a protein deficitu pro hospitaliz. onkol.pacienta. Mgr.Mošnová připraví návrh, konzultace dr.Maňásek.

Ad 7, Projekt doplňkové parenterální výživy

Dr.Novák (SKVIMP) podává návrh na indikace doplňkové parenterální výživy (PV) v onkologii. Definovány čtyři obecné indikace, kde by se mohla doplňková PV uplatnit. Zmíněna problematika dlouhodobých žilních vstupů, která s tématem souvisí. Členové PSNPO aktivitu vítají, bude nutné získat medicínská i ekonomická data, dokladující efektivitu doplňkové PV. Na vybraných pracovištích bude zahájeno podávání doplňkové PV v jasně definovaných situacích.

Ad 8, Prezentace kazuistik do periodika pro praktické lékaře

Doc.Tomíška představil zpracované kazuistiky s komentářem. Členové PSNPO zašlou připomínky mailem do týdne. Články pak mohou být zaslány k publikaci.

Plán aktivit a priority na rok 2014 a 2015

 • doplňková PV – vytvoření jasných indikačních kriterií, projekt doplňkové parenterální výživy u konkrétních diagnóz na vybraných pracovištích
 • příprava „negativních dat výživa v onkologii“ + „mýty a pověry v nutriční péči“- optimálně formou pro/con diskuze – k prezentaci na snídaňovém sympoziu BOD 2015
 • roadshow – do konce roku prezentace v KOC Zlín, na r.2015 další pracoviště
 • propagace – Nutriční den 2015
 • publikace – Nutriaction + prezentace kazuistik pro praktické lékaře
 • projekt kombinované nutriční podpory = EV + PV, dle výsledků projektu stanovení plnění nutričního plánu a vytvoření indikací v onkologii
 • výhledově vytvoření nutričních standardů - onkochirurgie, PEG aj.
 • edukace onkologických sester
 • účast prof. Zadáka na příštím setkání PSNPO

Úkoly:

 • Zajištění termínů roadshow na dalších pracovištích 
  • dr.Švébišová Olomouc – zajištění termínu na r.2015, zašle dr.Maňáskovi
  • dr.Maňásek – osloví KOC Zlín, zašle žádost prof.Vorlíčkovi o kontaktování FN Hradec Králové 
 • Do týdne připomínky ke zpracovaným kazuistikám k publikování v periodiku pro praktické lékaře. Všichni 
 • Revidovaná verze dotazníku nutričního rizika – připraví Ing.Smitka, umístění na www.linkos.cz zajistí dr.Maňásek
 • Publikace dat z Nutriaction + informování o statistické analýze grantového projektu-dr.Holečková
 • Projekt doplňková PV – dr.Maňásek připraví návrh projektu na otestování domácí PV u konkrétní skupiny pacientů. O provedení projektu na svých pracovištích má zájem doc.Tomíška, dr.Holečková, dr.Maňásek.
 • Příprava komentovaných studií – doc.Tomíška připraví na další setkání PSNPO
 • Nutriční den v onkologii – návrhy připraví Ing.Smitka
 • Oslovení prof.Zadáka s žádosti o účast na dalším jednání PSNPO – dr.Maňásek
 • Žádost o snídaňové sympozium PSNPO na BOD. Doc.Svobodu osloví dr.Maňásek. Návrh programu snídaňového sympozia do konce listopadu 2014 – všichni.

Příští setkání: 17.2.2015 Praha