Zápis z 20. setkání PSNPO 9.6.2015 v Brně

Přítomní: doc.Tomíška, dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Maňásek, dr.Šachlová, dr.Švébišová, dr.Pleskačová, dr.Tuček
Přítomní hosté: prof.Vorlíček, Ing.Smitka, Mgr.Mošnová
Omluveni: dr.Beneš, dr.Pazdrová, L.Krčmová, dr.Musilová

Program jednání:


Jednotlivé body programu

 • Rozšíření členů PSNPO. Po kolektivním souhlasu členů PSNPO byli na vlastní žádost přijati noví členové - dr.Pleskačová FDN Brno, dr.Tuček MOÚ Brno, žádost ke spolupráci vyjádřila p.Irena Haluzová (nutriční terapeut) FDN – PSNPO nabízí účast na dalších jednáních. PSNPO rozšíření společnosti uvítalo.
 • Nutriční den v onkologii. Prof.Vorlíček a dr.Holečková shrnuli průběh „Nutričního dne“ v onkologii. Tento unikátní celonárodní průzkum u onkologických pacientů proběhl 29.4.2015. Zúčastnilo se 42 onkologických ambulancí, byl analyzován vzorek více než 2400 pacientů. Z průzkumu vyplynulo, že 57% pacientů ohrožuje během léčby podvýživa, 23% z nich se nachází ve středním až extrémním riziku podvýživy. U více než 27% pacientů došlo k nechtěnému zhubnutí minimálně o 5 procent během posledního půl roku od začátku léčby. Téměř každý pátý pacient uvádí snížený příjem stravy, který je menší než polovina běžného stavu. Ve srovnání s daty z let 2011 a 2012 se snížil počet pacientů, kteří jsou ve středním a vysokém riziku podvýživy o cca 5% (dříve to bylo 28,2%, nyní je to 23,5%). PSNPO se shoduje, že na změně má podíl osvěta odborné i laické veřejnosti a aktivity PSNPO, lepší dostupnost nutričních ambulancí a postavení nutriční intervence jako nedílné součástí léčby, lepší dostupnost speciální klinické výživy na recept u onkologů. Členové PSNPO vyjádřili poděkování PR agentuře, která významně napomohla kvalitní medializaci projektu, prof.Vorlíčkovi a dr.Holečkové za mediální prezentaci výsledků, všem zdravotnickým zařízením, která se účastnila průzkumu a rovněž nemocným, kteří byli ochotni spolupracovat. Jak celková, tak dílčí data budou prezentována jednotlivým pracovištím a dále medializována.
 • Projekt Doplňková parenterální výživa při konkomitantní chemoradioterapii. Dr.Holečková a dr.Maňásek prezentovali definitivní protokol studie, týkající se výživy při konkomitantní chemoradioterapii u pacientů s nádory zažívacího traktu. Na základě proběhlé diskuze budou provedeny drobné úpravy, nicméně členové PSNPO dávají projektu podporu, bude proveden na dvou pracovištích - nem.Bulovka a KOC Nový Jičín.
 • Společný projekt VZP, SKVIMP, AVKV – Standardizace nutriční péče v nemocnicích – „PO STOPĚ“ – Podvýživa STOjí Peníze. Zástupci AVKV představili projekt, jehož cílem je získání zpětné vazby ze strany plátců péče ohledně rozdílů finančních nákladů na léčbu pacientů ve vztahu k iniciálnímu nutričnímu stavu. Jelikož na dnešním jednání chybí členové PSNPO nebo SKVIMP, kteří se účastnili dosavadních jednání, zařazujeme tento bod na příští setkání PSNPO. Přítomní členové PSNPO aktuálně vyjadřují projektu obecně plnou podporu, nicméně shodují se na tom, že bude třeba diskutovat podrobný design projektu, aby mohla být vyjádřena podpora konkrétní podobě akce. 
 • Roadshow“ – v tomto roce v plánu realizace přednáškového bloku ve FN Olomouc a FN Hradec Králové. Dr.Švébišová informuje, že olomoucká prezentace proběhne v září 2015 (přednášející doc.Tomíška, dr.Maňásek, dr.Švébišová), ohledně FN HK bude domluven termín. V plánu výhledově uskutečnění akce i v KOC Plzeň a ČB, v tomto roce preferováno provedení v Plzni, nutno zajistit termín, přednášející budou určeni s ohledem na datum konání. 
 • Články s komentářem PSNPO. Vyjádřena všeobecná podpora obnovení rešerše studií s nutriční tématikou a publikace výsledků s komentářem na www.linkos.cz. Doc.Tomíška prezentoval 3 aktuální studie, které byly rozděleny mezi přítomné, k diskuzi na příští jednání.
 • Tvorba standardů nutriční péče v konkrétních situacích. Pokračování v tvorbě dg.-terapeutických vodítek. Dr.Maňásek upozorňuje na nutnost aktivně reagovat na mediálně uváděné mýty a pověry ve vztahu k výživě v onkologii. Představil článek doc.Tomíšky v posledním čísle Klinická onkologie, který se zabývá postavením vit.D v onkologii. Jedním z úkolů PSNPO je, aby přinášela podobná sdělení k dalším tématům, která budou založena na pravidlech „EBM“ a budou vyplývat z vědeckých prací, které mají potenciál reálně hodnotit konkrétní problematiku.
 • Publikace dat - Nutriaction, Nutriční den, grantu Individualizovaná nutriční péče. Dr.Holečková informuje, že prezentace do mezinárodního periodika s IF se připravuje. PSNPO souhlasí s uveřejněním aktuálních dat z akce „Nutriční den“.
 • Podpora „Nutrition day“. PSNPO vyjadřují podporu listopadové celosvětové akci „Nutrition day“. Členové PSNPO se na svých pracovištích do akce zapojí, oslovení onkologů k podpoře akce. Na příštím setkání ujasnění nutnosti schvalování projektu etickou komisí
 • Dr.Maňásek připomněl, že vycházejí články ohledně indikací parenterální výživy v onkologii v čas. Klin.onkologie. V plánovém čísle vyjde 3.díl seriálu s touto tématikou.
 • Žádost stomatochirurgů k preskripci sippingu. Dr.Maňásek a dr.Švébišová prezentují snahu zástupců stomatochirurgů k preskripci sippingu. PSNPO vidí jako optimální postup rozšíření dostupnosti nutričních ambulancí. Aktuálně se nejeví uvolnění preskripce reálné.
 • Různé – oslovení vedení SKVIMP za účelem aktualizace síťe ambulancí a kontaktů. Žádost bude zaslána doc.Těšínskému a dr.Benešovi.


Revize plánu aktivit a priorit, které byly stanoveny na rok 2014 a 2015 při 18.setkání PSNPO

 • doplňková PV – vytvoření jasných indikačních kriterií, projekt doplňkové parenterální výživy u konkrétních diagnóz na vybraných pracovištích.
  V tomto ohledu realizovali členové PSNPO několik prezentací ve formě přednášek a článků, především ve formě definice klíčových bodů ve vztahu k parenterální výživě, tedy určení období v průběhu protinádorové terapie, kdy může být patrný největší benefit z nutriční podpory (dr.Beneš, dr.Maňásek). Vytvořen protokol doplňkové PV na vybraných pracovištích u konkrétních diagnóz, studie bude zahájena letos (dr.Holečková, dr.Maňásek) 
 • příprava „negativních dat výživa v onkologii“ + „mýty a pověry v nutriční péči“- optimálně formou pro/con diskuze – k prezentaci na snídaňovém sympoziu BOD 2015.
  Sdělení na téma „mýty a pověry v nutriční péči“ bylo prezentováno na jiných akcích a při jiných příležitostech. Výsledky studií s negativními daty ve vztahu k nutriční podpoře nejsou t.č. systematicky zpracovány, nicméně výhledově se PSNPO bude tématy zabývat. 
 • roadshow – do konce roku prezentace v KOC Zlín, na r.2015 další pracoviště
  Prezentace v KOC Zlín realizována, v r.2015 již plánovány další přednášky.
 • propagace – Nutriční den 2015. Splněno
 • publikace – Nutriaction + prezentace kazuistik pro praktické lékaře. Dosud nesplněno (dr.Holečková, doc.Tomíška).
 • výhledově vytvoření nutričních standardů - onkochirurgie, PEG aj. Dodud nesplněno.
 • edukace onkologických sester. Je jedním z plánovaných aktivit PSNPO, platí nabídka prof.Zadáka ohledně stáží pro zdravotní sestry.


Úkoly:

 • zaslání výstupu z protokolů Nutričního dne všem členům PSNPO – Ing.Smitka do 16.6.2015
 • Zaslat všem centrům výsledky akce Nutriční den – dr.Maňásek do 20.6.2015. V případě požadavku získání dílčích výsledků můžeme zaslat po zaslání žádosti – v režii dr.Maňásek, Ing.Smitka
 • Publikace akce Nutriční den do Medical Tribune a na www.linkos.cz – dr.Maňásek, do konce 6/2015
 • Detailnější zpracování získaných dotazníků – konkrétně stratifikace doporučení k nutriční intervenci, jak byla uvedena v dotaznících. Ing. Smitka do příštího setkání PSNPO.
 • Žádost na prof.Vorlíčka ohledně přehledné krátké prezentace o výsledcích akce Nutriční den na výboru ČOS, vhodná účast člena PSNPO (dr.Holečková). prof.Vorlíčka osloví dr.Maňásek do 20.6.2015 
 • Projekt DPV – shválení projektu etickými komisemi, uvedení do praxe – dr.Holečková, dr.Maňásek - do 9/2015.
 • Konkrétní podoba projektu „PO STOPĚ“ - dr.Maňásek konzultace s dr.Benešem do konce 6/2015, projednání na dalším setkání PSNPO. 
 • Oslovení prof.Petery ohledně termínu roadshow FN HK - dr.Maňásek do 20.6.2015
 • Termín roadshow Olomouc . dr.Švébišová do konce 6/2015
 • Termín roadshow Plzeň – Ing.Smitka do konce 6/2015
 • Příprava článků s nutriční tématikou ke komentáři PSNPO do příštího setkání PSNPO doc.Tomíška
 • Nutrition day - přihlášení jednotlivých pracovišť k projektu – průběžně všichni + upoutávka na akci na www.linkos.cz v průběhu října – dr.Maňásek. Nutnost schvalování akce etickou komisí – Mgr.Mošnová a Ing.Smitka informují členy PSNPO do konce 6/2015
 • Prezentace ohledně náplně činnosti nutričních ambulancí – doc.Tomíška na další setkání PSNPO
 • Oslovení vedení SKVIMP s žádostí o aktualizaci dat na stránkách společnosti, především sítě nutričních ambulancí a kontaktů – dr.Maňásek, dr.Beneš do konce 6/2015.
 • Vypracování návrhu na rozšíření spolupráce mezi ČAS, sekcí nutričních terapeutů a PSNPO ohledně možností edukace a většího obsazení pracovišť nutričními terapeuty – L.Krčmová do příštího setkání PSNPO

Příští setkání: 7.10.2015 Brno