Zápis z 22. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 2.2. 2016

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: doc.Prausová, dr.Novák, Mgr.Mošnová, Ing.Smitka, dr.Hanák
Omluveni: dr.Šachlová, dr.Tuček, dr.Pleskačová

 

 1. Členové společnosti přivítali předsedkyni České onkologické společnosti doc.Prausovou.
 2. Dr.Maňásek informoval o aktuálním složení PSNPO, která má 12 členů. Novou členkou PSNPO se stala p.Věra Andrášková. Svou činnost v PSNPO ukončila p.Lenka Krčmová, za odvedenou práci děkujeme. 
 3. Dr.Maňásek prezentoval stručnou zprávu o činnosti PSNPO a provedených projektech.
 4. Dle posledního zápisu jednání výboru ČOS dosud PSNPO nepodala zprávu po činnosti a aktivitách, dr.Maňásek zašle dr.I.Kolářové z výboru ČOS.
 5. Doc.Tomíška prezentoval koncept náplně poskytované péče v rámci nutriční ambulance (NA). Výbor PSNPO s konceptem souhlasí, doporučujeme další jednání v rámci SKVIMP. Dr.Beneš apeluje na vyšší aktivitu onkologů za účelem maximálního využití nutričních ambulancí a především vyžadování časného termínu vyšetření v klíčových obdobích protinádorové terapie, aby nevzniklo riziko z prodlení. Dr.Novák ocenil aktivity PSNPO ve smyslu spolupráce se SKVIMP, které jsou příkladem dalším odborným společnostem. 
 6. doc. Prausová podporuje jménem ČOS projekty za účelem zjišťování stavu výživy, nutriční péče by měla patřit mezi jedno z kritérií, hodnotících úroveň péče. Doc.Prausová požádala o uspořádání nutričního semináře ve FN Motol, členové PSNPO seminář zorganizují.
 7. Doc.Tomíška představil na podnět Ing. Smitky recentně publikovanou studii, která zavádí nový systém odhadu celkového přežití onkologicky nemocných ve vztahu ke gradingu, určeného na podkladě ztráty tělesné hmotnosti a BMI. Studie je v mnoha ohledech průlomová a mohla by případně přinést i změny v indikaci protinádorové terapie. Výsledky studie a možný přínos do praxe bude předmětem dalších prezentací PSNPO. Materiály zpracuje doc.Tomíška do podoby komentované studie a ta bude uveřejněna na stránkách ČOS. Členové PSNPO diskutovali rovněž vhodnost posuzování úrovně sarkopenie a kalkulaci systémové chemoterapie na plochu svalové hmoty spíše než na tělesný povrch. Aktuálně není v ČR dostupný systém ke zhodnocení úrovně sarkopenie dle CT. 
 8. Dr.Beneš informoval o dosud vydaných článcích s nutriční problematikou v časopisu Klinická onkologie, které vycházely formou „seriálu“ v letech 2014-2015. Představil letošní plánované aktivity, kdy účelem publikovaných prací budou návody pro mladé onkology na řešení iontových dysbalancí a kalkulaci potřeb jednotlivých složek výživy s uvedením kazuistik. 
 9. Dr.Beneš představil program onkologického bloku na březnové konferenci SKVIMP, kdy předmětem sdělení budou prezentace na téma nutriční podpory při léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem. Autory sdělení budou doc.Tomíška, dr.Holečková, dr.Maňásek a dr.Beneš.
 10. PSNPO projednala žádost fy Abbott, zastupovanou dr.Vinklerem. Předmětem žádosti byla aktivní účast na mezinárodní konferenci „Cancer cachexia“, která se bude konat v květnu 2016 v Praze. PSNPO s účastí souhlasí, prezentací se ujímají dr.Beneš, dr.Holečková, dr.Maňásek. 
 11. Dr.Beneš představil projekt doplňkové parenterální výživy, navržený pro FN Motol na doporučení prof.Charváta (SKVIMP, JIMP FN Motol). Projekt se v mnoha bodech podobá již schválenému, který byl zahájen ve dvou centrech v ČR. Členové ze zúčastněných pracovišť budou dále diskutovat detaily obou projektů za účelem případného sjednocení, anebo vytvoření přesně definovaných kriterií, která budou oba návrhy oddělovat, aby byla získaná data dobře interpretovatelná. Převládá stanovisko vytvořit jednotný projekt.
 12. Dr.Maňásek a dr.Beneš informovali o návštěvě školícího centra Aesculap Akademie, které by mohlo být vhodné pro pořádání seminářů a workshopů s nutriční problematikou. Předběžně rezervovány dva termíny pro případnou akci (29.9. a 15.11). O konkrétním využití školícího centra bude dále jednat dr.Maňásek a dr.Beneš s dr.Hanákem (BBraun)
 13. Členové PSNPO souhlasí s každoroční prezentací na BOD formou snídaňového sympozia. Dr.Maňásek osloví doc.Svobodu stran možnosti uspořádat sympozium. Doc.Prausová je ochotná osobně se ujmout uvedením sympozia, optimálně formou prezentace výsledků akce Nutriční den v onkologii. PSNPO se domluvila na obsahu sympozia. Autoři předběžně doc.Tomíška, dr.Maňásek, dr.Holečková.
 14. Projednání možností rozšíření vzdělávacích akcí s důrazem na pregraduální a postgraduální předatestační systém výuky. Doc.Prausová je ochotná podat při dalším jednání výboru ČOS (23.2.) návrh na změnu vzdělávacího programu akreditační komisi. Stejně tak by byl přednesen návrh na zařazení jednodenního kurzu Nutrice v klinické onkologii v rámci vzdělávacího programu IPVZ.
 15. Ing.Smitka navrhuje vytvoření příručky pro onkology, kde by byla jasně definovaná nutriční doporučení pro jednotlivé onkologické diagnózy v konkrétních léčebných protokolech. PSNPO s aktivní účastí na vytvoření příruček souhlasí.
 16. Dr.Pazdrová navrhuje aktualizaci informačních materiálů pro pacienty na www.linkos.cz, které jsou z r.2012. Aktualizace se ujímá doc.Tomíška, o publikaci na stránky ČOS zažádá dr.Maňásek.
 17. PSNPO podporuje vzdělávání nutričních terapeutek v onkologické problematice. P.V.Andrášková do příštího setkání navrhne možnosti optimální edukace terapeutek (forma, místo, způsob). Dr.Maňásek dodá materiály, které rozpracovala L.Krčmová. Vzdělávání nutričních terapeutek v onkoproblematice je zcela nezbytné pro efektivní edukaci, PSNPO se bude ochotně podílet na vzdělávacím procesu. 
 18. Aktivní účast PSNPO na konferenci v Medlově. S ohledem na plánované téma by byla aktivní účast vítána. Dr.Holečková osloví dr.T.Svobodu. Dle výsledku jednání s dr.Svobodou bude stanoven program a přednášející (dr.Benešová a spol.)

Termín příštího setkání: 26.5.2016, Praha
Zapsal: dr.Maňásek