Zápis z 24. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 5.10. 2016

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová , dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka
Omluveni: dr.Benešová, dr.Tuček
 1. Dr.Maňásek prezentoval stručnou zprávu o činnosti PSNPO, provedena revize minulého zápisu.
 2. Dr.Maňásek informoval o předložení výroční zprávy o aktivitách PSNPO za r.2015 zástupcům výboru ČOS. 
 3. S p.doc.Prausovovou v minulosti jednání o návrhu na změnu vzdělávacího programu akreditační komisi a návrhu na zařazení jednodenního kurzu Nutrice v klinické onkologii v rámci vzdělávacího programu IPVZ. S ohledem na probíhající jednání ohledně onkologického kmene není t.č.otázka zařazení nutriční přípravy jasná. Předsedkyni ČOS bude kontaktovat dr.Holečková. 
 4. Výbor PSNPO uděluje záštitu nutričnímu workshopu „Parenterální výživa (nejen) pro onkology“ v rámci školícího centra Aesculap Akademie 15.11.2016. 
 5. Výbor PSNPO uděluje záštitu II.mezinárodní konferenci Společnosti pro porty permanentní katétry 8.11.2016 v Praze. Aktivní účast na konferenci členové PSNPO i SKVIMP.
 6. Vyjádření k software k hodnocení úrovně sarkopenie dle CT, dočasně přístupná verze získána na vybraná pracoviště (VFN, Homolka, Nový Jičín) aktivitou p.Ing.Novotného (Baxter). Informují dr.Maňásek, dr.Beneš, dr.Holečková – všeobecná shoda o uživatelsky složitějšímu software a obtížnému fungování dodaných verzí. Nicméně PSNPO má nadále zájem se problematikou zabývat. Dr.Beneš bude kontaktovat zástupce f.Baxter s návrhem o optimální zaškolení vybraného radiologa, který by pak byl nápomocen při proškolení radiologů dalších center. 
 7. Dr.Maňásek informoval o uveřejnění doplňujících úprav v pravidlech preskripce přípravků enterální výživy onkologem na stránkách ČOS, jak vyžadují plátci péče. Onkolog má možnost preskribovat i diabetický sipping.
 8. PSNPO nadále počítá s žádostí onkologie Liberec o provedená nutričního semináře - dr.Holečková zajistí koncem října 2016.
 9. Doc.Tomíška informoval výbor PSNPO o článku uveřejněném letos v Clinical Nutrition (Autoři Bozzetti et al.), týkajícíh se doporučení pro cílenou nutriční péči pro onkologické pacienta. Práce se zabývá především úlohou ketogenní diety a rolí sacharidů na růst nádoru. Výbor se shoduje na nezbytnosti sledování této problematiky.
 10. Diskutovány změny v prováděné aktualizaci informačních materiálů pro pacienty na www.linkos.cz, které jsou z r. 2012. Iniciální změny provedl doc.Tomíška, členové výboru předložili své připomínky, které částečně zapracovány do textu, finální úprava doc.Tomíška do konce října, o publikaci na stránky ČOS zažádá dr.Maňásek.
 11. Předloženy některé pilotní verze doporučení v rámci chystané brožury pro onkology, členové diskutovali o tématické i grafické podobě doporučení. Některá témata jsou již zpracována, členové se shodli na definitivní náplni kapitol, a to následovně:
  • diagnostika podvýživy, dr.Beneš, hotova 1.verze
  • sipping, doc.Tomíška
  • předoperační nutriční příprava, doc.Tomíška
  • enterální sondová výživa, dr.Beneš, hotova 1.verze
  • žilní vstupy pro parenterální výživu, dr.Maňásek, hotova 1.verze
  • nutriční grading, doc.Tomíška
  • podpůrná péče, dr.Tuček, hotova 1.verze
  • nutriční podpora v rámci symptomatické péče, dr.Holečková
  • kolorektální ca, dr.Holečková, dr.Maňásek, dr.Beneš, hotova 1.verze
  • ca pankreatu, dr.Pazdrová
  • ca žlučníku a žluč.cest, dr.Švébišová
  • nádory hlavy a krku, dr.Holečková
  • nádory plic, dr.Benešová
  • nádory jícnu, dr.Holečková
  • nádory žaludku, dr. Šmejkalová Musilová
  • pacienti s generalizovaným zhoubným onemocněním, dr.Holečková
  • role nutriční terapeutky, V.Andrášková
  • Připomínkování verze 1 dosud zpracovaných kapitol ostatními členy PSNPO jednotlivým autorům do konce října, zpracování ostatních kapitol optimálně do konce listopadu, max. do konce roku. V 1/2017 v plánu finální grafická úprava, role poradce a organizátora se laskavě ujímá dr.Beneš.
 12. Diskuze nad obsahem prezentací snídaňového sympozia BOD 2017. Členové se shodují, že předmětem sdělení budou nová doporučení ESPEN ohledně výživy onkologického pacienta a informace o doporučeních PSNPO stran nutriční péče u jednotlivých diagnóz. Konkrétní názvy přednášek a autoři zatím nebyli stanoveni.
 13. V. Andrášková vyzvala aktivní účasti PSNPO formou bloku pro nelékařské profese v rámci BOD 2017, výbor PSNPo souhlasí. Předmětem nutričního bloku bude význam výživy, vliv sarkopenie, ekonomické aspekty nutriční péče a péče o vstupy, jak pro enterální, tak pro parenterální výživu. V.Andrášková zjistí předpokládaný časový prostor bloku, dle toho uspořádání prezentací. 

Termín příštího setkání: 1.2.2017, Brno

Zapsal: dr.Maňásek