Zápis ze 16. Setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 05.02. 2014 v Praze
Účastníci: Dr. Maňásek, Dr. Holečková, Doc. Tomíška, Dr. Šachlová, Dr. Musilová, Dr. Pazdrová, L.Krčmová, Dr.Švébišová,  Dr. Beneš, ing. Smitka
Omluveni: prof.Vorlíček, Dr. Benešová

Revize minulého zápisu

 1. Využití dat z projektu sippingu u pacientů s kolorektálním karcinomem v jednání se ZP – v plánu, projekt není ukončen
 2. Navázání spolupráce s onkochirurgickou sekcí. Bude osloven dr.Satinský za chirurgickou společnost
 3. Roadshow po 4-5 KOC s cílem nastartovat preskripci EV onkologem. Program hotov.
 4. Série kazuistik pro praktické lékaře – osloven dr.Filip, příprava finální podoby pro publikaci v běhu.
 5. Prezentace dat z Nutriaction  - v běhu,  publikace v IF.
 6. Prezentace  PSNPO na BOD 2014. Zajištěny prezentace v několika blocích.
 7. Připomenutí možnosti preskripce sippingu onkologům se zasláním nutričního dotazníku – hotovo. 
 8. Dohoda s dr.Novákovou (linkos) na možnosti zvýšení přehlednosti a dostupnosti tématiky nutriční péče na stránkách ČOS – hotovo.
 9. Oprava kompletního členství PSNPO v Modré knize – hotovo.
 10. Revize komentářů členů PSNPO ke klin.studiím –hotovo.
 11. Spolupráce se sekcí nutričních terapeutek – t.č. bez konkrétního plánu.
 12. Uvedení zbývajících kazuistik v č.Klinická onkologie – hotovo.
 13. Propagace domácí parenterální výživy na poli onkologie – v běhu
 14. Grant AVKV- probíhají jednání na daných pracovištích.
 15. Setkání se členy EPS v plánu.

Program jednání

 • PSNPO plánuje prezentace za účelem zvýšení povědomí o podstatné roli nutriční péče v onkologii, ekonomických výsledcích nutriční interevence a praktickém návodu preskripce onkologem. Prezentace jsou v plánu na vybraných pracovištích (v počtu 4-6) v tomto roce.
  • Blok sdělení ponese název „Hlad je špatný onkolog“.
  • 1.prezentace proběhne v nem.Na Bulovce 17.2.2014.
  • dr.Beneš, dr.Maňásek, dr.Holečková.
  • Provedena diskuze nad prezentacemi s následnými úpravami.
  • V plánu oslovení dalších pracovišť.
 • Žádost o navázání spolupráce s onkochirurgickou sekcí. V plánu vypracování doporučených postupů v onkochirurgii – zahájíme letos.
 • Nadále prezentace článků s nutriční problematikou v č.Klinická onkologie, budou zaslány kazuistiky pro praktické lékaře.
 • BOD – domluvena aktivní účast vybraných členů PSNPO v jednotlivých blocích. Zaslání abstrakt do 20.2.2014. Kromě jednotlivých sdělení je rovněž rezervováno satelitní sympozium PSNPO – schválen obsah sdělení.
 • Problematika doplňkové parenterální výživy – v kompetenci má dr.Beneš, v plánu prezentace na vybraných pracovištích.
 • PSNPO se podařilo prosadit úpravu, týkající se náplně nutriční péče coby součásti podpůrné léčby v rámci kriterií komplexních onkologických služeb. Úprava byla schválena výborem ČOS.

          Nový text je: Dostupnost nutriční péče prostřednictvím screeningu a následné intervence nutričním týmem

 • Další uvolnění preskripce pro onkology – standardní sipping ref sk. 108/2 od 1.2. 2014, vysokoproteinový sipping ref. Sk. 108/6 od 1.5. 2014 a sipping s vlákninou ref. Sk. 108/4 od 1.6. 2014
 • Aktualizován text kapitoly nutriční péče v MK.
 • PSNPO souhlasí s obsahem dolumentu, který vypracovala dr.Holečková ve spolupráci s firmou Glaxo. Text slouží jako informace pro nutriční podporu pacientů v průběhu cílené léčby inhibitory tyrosinkináz.
 • Dr.Holečková žádá PSNPO o stanovisko týkající se zásad adekvátního vážení pacientů v onkologických ambulancích a na onkologických odděleních. PSNPO vyjádření poskytne. Doc. Tomíšla vypracuje  návrh tohoto stanoviska do příštího zasedání (pravidelné vážení na kalibrovaných atestovaných vahách s přesností na 0,5 kg atd). Bioimpedanční váhy nejsou pro onkologická pracoviště vhodná a PSNPO je nedoporučuje. Následně bude stanovisko umístěno na webových stránkách ČOS v sekci PSNPO.
 • Doc.Tomíškovi poskytnuty upravené komentované články, vybrané budou po schválení  uveřejněny na stránkách ČOS.

Úkoly a plán aktivit

 • Zaslání jednotného vzoru pro ppt prezentace s logem PSNPO - ing.Smitka
 • Úprava prezentací na „roadshow“ – dr.Beneš, dr.Holečková, dr.Maňásek
 • Zajištění termínů pro prezentace na dalších pracovištích – dr.Šachlová, dr.Pazdrová, dr.Švébišová, dr.Maňásek, dr.Musilová
 • Zaslání chybějících abstrakt na BOD – doc.Tomíška, dr.Maňásek
 • Oslovení dr.Satinského – skupina perioperační výživy. Vytvoření doporučeného postupu perioperační nutriční intervence v onkochirurgii v případech velkých operací. Tento postup by měl být vymahatelný ze strany plátců a do budoucna by měl podmiňovat uzavření smlouvy mezi KOC a ZP – dr.Maňásek, ing.Smitka
 • Zaslání všech kazuistik publikovaných v Klinické onkologii doc.Tomíškovi – dr.Beneš
 • Vytvoření kazuistik pro praktické lékaře – doc.Tomíška, žádost o publikaci dr.Holečková
 • Publikace dat z Nutriaction v IF  -dr.Holečková
 • Stanovisko PSNPO, týkající se zásad při vážení pacientů v ambulancích – doc.Tomíška, dr.Beneš
 • Finalizace definitivní podoby komentovaných studií na stránky ČOS – doc.Tomíška
 • Navázání spolupráce se sekcí nutričních terapeutek. L.Krčmová
 • Uvedení zbývajících kazuistik v č.Klinická onkologie. Dr.Beneš
 • Propagace doplňkové parenterální výživy na poli onkologie. Dr.Beneš
 • Setkání se členy EPS  -koncem r.2014 nebo začátkem r. 2015

Termín příštího setkání: úterý  17.června 2014 v 16.00 v Brně

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter