Zápis ze 17.setkání PSNPO 24.6.2014 v Praze

Datum: 24.06. 2014 v Praze
Přítomní: doc.Tomíška, dr.Beneš, dr.Holečková, dr.Švébišová, Dr.Benešová, dr.Musilová, dr.Maňásek

Omluveni: prof.Vorlíček, dr.Šachlová, dr.Pazdrová, L.Krčmová
Hosté: Ing.Smitka (Nutricia), Mgr.Mošnová (Fresenius-Kabi)

 

Program jednání:

 1. Revize minulého setkání a revize plánu aktivit. dr.Maňásek
 2. Diskuze nad roadshow + termíny/místa dalších prezentací. Všichni
 3. Revize dotazníku nutr.rizika. Doc. Tomíška
 4. Publikace dat z Nutriaction, publikace pro praktické lékaře.dr. Holečková a všichni
 5. Projekt DPV. Dr.Beneš
 6. Diskuze nad možnostmi spolupráce (PV) – Mgr.Mošnová
 7. Projekt nutriční den v onkologii – Ing.Smitka
 8. Komentované studie, rešerše publikovaných dat
 9. Plán aktivit a priority na rok 2014 a 2015

Ad 1, Revize minulého setkání a revize plánu aktivit

Dr.Maňásek shrnul aktuální aktivity PSNPO, byla provedena revize úkolů z posledního jednání PSNPO dle minulého zápisu.

Ad 2, Diskuze nad roadshow + termíny/místa dalších prezentací.

 

Dosud proběhla roadshow v těchto zařízeních - nem. Bulovka, Ústí n./L, Ostrava, Brno v rámci satelitního sympozia na BOD. Členové PSNPO se ve vetšině shodují, že další prezentace jsou účelné, efektivitu zatím nemožno optimálně zhodnotit.
Dále v plánu Olomouc (říjen/listopad – dr.Švebišová potvrdí termín), MOÚ Brno (září – MUDr. Šachlová potvrdí termín), FN Hradec Králové (dr.Maňásek osloví přednostu Onkologické kliniky).

Ad 3,  Revize dotazníku nutr. rizika. Doc. Tomíška.

Doc.Tomíška prezentoval návrh na revizi současné verze dotazníku nutričního rizika PSNPO. Členové souhlasí se změnou hodnoty úbytku hmotnosti více než 5% za 6 měsíců a příjem stravy pod 75% - upraví ing. Smitka, druhá strana dotazníku bude rozšířena  - doc. Tomíška upraví, termín konec července, poté mailem ihned odsouhlasení.  Členové se dále shodují, že stávající forma dotazníku je vyhovující, neboť vychází z praktického testování na 10.000 ambulantních pacientech.

Ad 4, Publikace dat z Nutriaction – Dr. Holečková.

Vytvoření článku je v procesu, koncem července návrh článku pro publikaci, mailing všem k odsouhlasení do příštího setkání PSNPO.
Publikace pro praktické lékaře - dr. Holečková – dr. Beneš pošle 6 pdf článků (publikovaných v čas.Klinická onkologie) doc. Tomíškovi, který po úpravách dodá dr. Holečkové. Bude oslovena redakce časopisu Praktický lékař.

Ad 5,  Projekt DPV. Dr.Beneš.

Ve spolupráci s f.Baxter dosud prezentace o doplňkové parenterální výživě v onkologii na těchto pracovištích: nem.Bulovka, MOÚ Brno, Č.Budějovice, Ustí n./L., Plzeň, Praha Nutr. Akademie. Letos v plánu Nový Jičín a Motol.
Snaha o vytvoření indikací pro PV v onkologii, domácí PV v onkologii, doplňkové domácí PV v onkologii + problematika dlouhodobých žilních vstupů – dr. Beneš, dr. Maňásek. Návrh indikací k zavedení PICC v onkologii zašle dr.Maňásek dr.Benešovi – kriteria se mohou částečně překrývat s indikacemi pro dopl.PV.

Ad 6,  Diskuze nad možnostmi spolupráce (PV) – Mgr.Mošnová.

Projekt sledování nutr. stavu onk. pacientů v nemocnicích s cílem stanovení plnění nutričního plánu. PSNPO projekt podporuje  - stanovení kumul. energ. a protein deficitu pro hospitaliz. onkol.pacienta. Mgr.Mošnová připraví protokol – komentáře emailem.

Ad 7,  Projekt nutriční den v onkologii – Ing.Smitka

Prezentován projekt „nutričního dne“ v onkologických ambulancích. PSNPO projekt podporuje, s ohledem na rozsah současných aktivit pravděpodobně provedení  v roce 2015, diskuse detailního návrhu na příštím setkání PSNPO.

Ad 8, Komentované studie – doc. Tomíška

rozešle studie a příště na PSNPO rešerše. Dr.Maňáskovi zašle dosud revidované studie k uveřejnění na linkos.

Ad 9, Plán aktivit a priority na rok 2014 a 2015 .

 • edukace onkologických sester – L. Krčmová připraví projekt, pozvat prof. Zadáka na příští PSNPO
 • rešerše studií, zabývajících se příp. negativním vlivem výživy v onkologii  - optimálně formou pro/con diskuze – k prezentacím
 • Roadshow – 3 roadshow 2014, 2015 – roadshow II + sestry (prof. Zadák)
 • Propagace – Nutriční den 2015
 • Studie Fresenius - 2015
 • Publikace – Nutriaction  + prezentace pro praktické lékaře
 • Doplňková PV – nadále přednášky v režii dr.Beneše letos + vytvoření indikačních kriterié 2015
 • Projekt kombinované nutriční podpory = EV + PV, dle výsledků projektu stanovení plnění nutričního plánu a vytvoření indikací v onkologii
 • Výhledově vytvoření nutričních standardů  - onkochirurgie, PEG.

Úkoly:

 • Zajištění termínů roadshow na dalších pracovištích
  • dr.Šachlová – předběžně 15.10.2014 – potvrdit termín dr.Maňáskovi
  • dr.Švébišová Olomouc – zašle termín dr.Maňáskovi
  • dr.Maňásek – osloví FN Hradec Králové
 • Zaslání všech kazuistik publikovaných v Klinické onkologii doc.Tomíškovi – dr.Beneš. Po úpravách dodá doc.Tomíška dr.Holečkové k možnosti prezentace v periodiku pro praktické lékaře
 • Revize dotazníku nutričního rizika – připraví Ing.Smitka, zaslání k odsouhlasení všem mailem.
 • Vytvoření kazuistik pro praktické lékaře – doc.Tomíška
 • Publikace dat z Nutriaction – připravění článku, zaslání do konce července  -dr.Holečková
 • Projekt doplňková PV – nadále dr.Beneš, dr.Maňásek zašle návrh indikačních kriterií
 • Finalizace definitivní podoby komentovaných studií na stránky ČOS – doc.Tomíška, zašle dr.Maňáskovi
 • Projekt sledování nutr. stavu onk. pacientů v nemocnicích s cílem stanovení plnění nutričního plánu a nutriční den v onkologii – návrhy připraví Mgr.Mošnová a Ing.Smitka
 • Oslovení prof.Zadáka s žádosti o účast na dalším jednání PSNPO – dr.Maňásek
 • Rešerše studií, zabývajících se negativním vlivem nutriční podpory v onkologii k možnosti vytvoření prezentace k pro/noc diskuzi – všichni, doc.Tomíška, dr.Beneš
Zápis provedl: dr.Maňásek
Příští setkání:  21.10.2014  Brno