Randomizovaná studie hodnotící klinický efekt podpory enterální výživou během neadjuvantní chemoterapie při toxicitě vyvolané chemoterapií u pacientů s karcinomem jícnu

Studie s vyjádřením PSNOP

Hiroshi Miyata a,*, Masahiko Yano b, Takushi Yasuda c, Rie Hamano a, Makoto Yamasaki a, Eihou Hou c, Masaaki Motoori b, Osamu Shiraishi c, Koji Tanaka b, Masaki Mori a, Yuichiro Doki a

a Department of Gastroenterological Surgery, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan
b Department of Digestive Surgery, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases, Osaka, Japan
c Department of Surgery, Kinki University, Osaka, Japan

Metody :

91 pacientů kteří absolvovali neadjuvantní chemoterapii ADM+cDDP+5-FU pro ca jícnu bylo randomizováno do dvou větví: EN enterální výživa n=47 a PN parenterální výživa n=44.

Primární výstup - incidence toxicity indukované chemoterapií během léčby.

Příjem  kalorií během chemoterapie  byl stejný v obou skupinách. Nebyl signifikantní rozdíl v hladině sérového albuminu a změně hmotnosti pacientů po chemoterapii mezi oběma skupinami. Dále v obou skupinách nebyl signifikantní rozdíl v odpovědi tumoru na léčbu. EN 51%  PN 55% p=0,886. Leukopenie a neutropenie G3 nebo 4 byla signifikantně nižší v EN rameni než v rameni  PN.   Leukopenie  17 vs. 41% p=0,011. Neutropenie  36% vs 66% p=0,005. Tendence k lymfopenii a trombocytopenii byla nižší ve skupině  EN ale statisticky nesignifikantně.

Závěr:

Ve srovnání s PN podpora EN během neadjuvantní chemoterapie  redukuje incidenci chemoterapií indukované hematologické  toxicity u pacientů karcinomem jícnu. Výskyt leukopenie byl signifikantně   nižší u EN : neutropenie  G3+4  EN/17  PN/29

Četnost odpovědí stejná v obou skupinách 51 a 55%. CR 4,3%EN  4,5%PN. Sugroup analysa prokázala, že vliv nutriční podpory je signifikantní u pacientů jejichž příjem je méně než 1000 kcal/den. Do diskuse bylo zahrnuta úvaha, že EN obsahovala omega3 NMK – proto nižší toxicita chemoterapie.

Vyjádření PSNOP:  Indikaci EN plně podporujeme nejen s ohledem na nižší toxicitu terapie, ale je zde předpoklad rozsáhlého chirurgického výkonu. Snížení operační morbidity i mortatility u nonmalnutričního pacienta je jednoznačně prokázáno.

Klíčová slova
farmakoterapie; Chemoterapie