Váhový úbytek u onkologických pacientů: snaha ke zlepšení povědomí o problematice

Studie s komentářem PSNPO.

Účel: Ačkoliv má hubnutí u onkologických pacientů prognostický i prediktivní význam, jeho stanovení je často zanedbáváno. Cílem tohoto šetření bylo popsat výskyt a závažnost hubnutí u dospělých ambulantních pacientů s různými solidními nádory a určit společné zákonitosti ve vztahu k pacientovi, typu rakoviny a terapii.

Weight loss in cancer patients: a plea for a better awareness of the issue

Luigi Mariani & Salvatore Lo Vullo & Federico Bozzetti & on behalf of the SCRINIO Working Group

Support Care Cancer (2012) 20:301–309

Metody:

ve skupině  1556 pacientů s nádorovým onemocněním byl údaj o úbytku hmotnosti získán u 1540 z nich. Ztráta hmotnosti byla analyzována pomocí paralelních regresních modelů, logistických modelů  a nomogramů
v závislosti na věku, pohlaví a původu nádoru, UICC stadiu,
výkonnostním stavu dle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), terapii, druhu a tíži symptomů.

Výsledky:

Hubnutí ve vztahu k obvyklé tělesné hmotnosti bylo v průměru 
7,1%. Klinicky signifikantní  (≥ 10%) pak u 589 pacientů (38%).Faktory nejvíce asociované s hmotnostním úbytkem byly lokalita primárního tumoru,  ECOG performance status, syndrom anorexie  a únava. Tyto okolnosti byly
spolu s onkologickou léčbou považovány za nejvýznamnější  k predikci signifikantního hubnutí.

Závěry:

Hubnutí se ukázalo být časté a klinicky významné. Věříme, že tato zjištění vzbudí u onkologů pozornost, aby se zaměřili na výhody, které přináší časná systematická nutriční podpora  z hlediska kvality života a zlepšení výsledků léčby.
Klíčová slova: Nádorová kachexie, Novotvary, Nomogram, Nutriční podpora, Hubnutí.

Stanovisko Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii (PSNPO):
Autoři ve své práci dokazují, že hubnutí u onkologických pacientů je častým jevem a dají se definovat faktory, které jsou významné v predikci váhového úbytku. Těmto pacientům by měla být směřována časná nutriční péče. Uvedená data jsou v souladu s vlastním celonárodním průzkumem, který provedla PSNPO u více jak 4000 ambulantně léčených onkologických pacientů. Z námi získaných dat bylo zjištěno, že cca 40% pacientů vykazovalo váhový úbytek,  cca 60% bylo obecně v riziku malnutrice. Je však důležité podotknout, že váhový úbytek  není jediným faktorem určujícím riziko malnutrice a podvýživa je nezřídka přítomna u nemocných s normálním body mass indexem (BMI). Provádění nutričního screeningu je proto stěžejní za účelem provedení včasné nutriční intervence, Na druhou stranu bylo i v našem průzkumu zřejmé, že malnutricí jsou více ohroženi pacienti s „rizikovými malignitami“, tedy především s nádory zažívacího traktu a plicními tumory.