Fond ČOS ČLS J.E.P. pro vědu, vzdělávání a propagaci

Výbor ČOS ČLS JEP schválil v prosinci 2015 založení „Fondu České onkologické společnosti ČLS JEP pro vědu, vzdělávání a propagaci“ (dále jen Fond) na podporu a propagaci Národního onkologického programu, vzdělávání a výzkumu v oblasti onkologie a na podporu aktivit České onkologické společnosti ČLS JEP.

Účelem fondu je shromažďovat a využívat finanční prostředky v souladu s jeho posláním.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

  1. Podpora a propagace Národního onkologického programu.
  2. Podpora a propagace dílčích projektů v oblasti onkologické prevence a časné diagnostiky.
  3. Podpora a propagace akademických klinických studií a nekomerčních výzkumných projektů.
  4. Podpora a propagace vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblastech onkologické prevence, diagnostiky, léčby a výzkumu.
  5. Podpora činnosti ČOS ČLS JEP, a to především vydávání a distribuce doporučených postupů a časopisu Klinická onkologie, provoz internetových stránek společnosti.

Fond existuje v podobě samostatně spravovaného nákladového střediska České onkologické společnosti v rámci účetnictví České lékařské společnosti ČLS JEP, které je ČOS ČLS JEP organizační součástí. To zaručuje možnost kontroly hospodaření Fondu a současně nevytváří žádné dodatečné náklady na provoz Fondu, které by vznikaly v případě jeho vlastní právní existence. Finanční prostředky na tento Fond lze poukázat nejlépe cestou darovací smlouvy, přičemž účel použití darovaných prostředků může být přesně specifikován, nad rámec uvedený výše. O použití finančních prostředků rozhoduje Výbor ČOS ČLS JEP.

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 500 617 613/0300
Variabilní symbol Fondu pro vědu, vzdělávání a propagaci: 503002

Darovací smlouva určená pro Fond

Česká onkologická společnost děkuje všem subjektům, které se rozhodnou finančně podpořit Českou onkologickou společnost v jejím úsilí o snižování incidence a mortality nádorových onemocnění.