Výzva sponzorům a partnerům k finanční podpoře Linkos.cz

Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně si dovoluje oslovit ty, kteří se chtějí podílet na boji se zhoubnými nádory v České republice cestou zlepšené informovanosti, k finanční podpoře portálu České onkologické společnosti www.linkos.cz.

S nádorovým onemocněním se totiž v průběhu svého života setkáme všichni bez výjimky, každý třetí z nás onemocní a téměř každý se setká s nemocí ve svém okolí nebo ve své rodině (viz. Česká republika a rakovina v číslech).

V důsledku zlepšené informovanosti obyvatelstva, preventivních programů a zavádění nových poznatků vědy do praxe se ve vyspělých zemích a zdravotnických systémech úmrtnost na tyto choroby snižuje. Jedním ze zdrojů, které mají přispět k lepší informovanosti zdravých i nemocných rakovinou jsou i stránky České onkologické společnosti J.E.P. na adrese www.linkos.cz (viz. Proč informace?).

Rozhodli jsme se oslovit nejen farmaceutické společnosti, ale i firmy a organizace působící mimo medicínu, protože zhoubné nádory se týkají nás všech, bohužel včetně zaměstnanců a klientů vaší společnosti!

Plánujeme řadu projektů a výrazné doplnění obsahu portálu, tak aby naše stránky ještě lépe sloužily především v oblasti primární a sekundární prevence rakoviny, vzdělávání obyvatelstva a vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontaktu, v problematice zhoubných nádorů. Jedním z hlavních cílů je ještě více pomáhat onkologicky nemocným a jejich rodinám informacemi o diagnostice a léčbě rakoviny, o podpůrné péči, léčbě bolesti, výživě a také zprostředkovávat psychologickou a sociální podporu.

Rozhodnete-li se podpořit naší snahu finančním příspěvkem ať už v podobě sponzorského daru nebo edukačního grantu, nabízíme Vám zveřejnění loga a odkazu na prezentaci Vaší společnosti, Vašeho sdružení nebo projektu na webu Linkos, který zaznamená ročně téměř 2 milióny návštěv a možnost propagace Vaší společnosti a jejich služeb na našich akcích.

Pomozte nám, prosím, v naší snaze o méně nemocných zhoubnými nádory a více vyléčených, protože aby člověk mohl vzdorovat zdánlivě beznadějné situaci, jako je onemocnění rakovinou, je absolutně nutná dokonalá informovanost.

Za výbor České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Výzva byla projednána na schůzi výboru ČOS dne 18. října 2016 v Brně.  

Co dělat, chcete-li přispět na provoz a budování portálu?