Výzva k podpoře projektu Rok psychoonkologické prevence

Hledáme podporu pro projekt Rok psychoonkologické prevence #MysliProtiRakovině. Cílem projektu je věnovat se doposud opomíjené možnosti využití psychologických poznatků při prevenci a zvládání onkologického onemocnění. Výbor České onkologické společnosti vyjádřil na svém zasedání 26. 9. 2017 podporu projektu. Projekt poskytuje prostor pro oboustranně prospěšnou spolupráci. Tedy spolupráci mezi zástupci firem, psychology, lékaři onkology a pacienty.

Cíl projektu

Cílem projektu je věnovat se doposud opomíjené možnosti využití psychologických poznatků při prevenci a zvládání onkologického onemocnění.

Poznatky posledních několika desetiletí ukázaly, že biologické faktory nejsou jediným důvodem pro progresi a návrat onkologického onemocnění. Ukazuje se, že naše psychika se také výrazně podílí jak na procesu uzdravování, tak i na rozvoji či návratu nemoci. Pokroky v oblasti psychologie a molekulární biologie ukázaly na silné oboustranné propojení mezi psychikou člověka (jeho prožíváním, emocemi a stavy) a správnou funkcí imunitního systému, včetně protinádorové imunity.

Každý rok přibývá jen v České republice přibližně 80 000 nových případů onkologických onemocnění. Navíc je zde několik set tisíc lidí po prodělaném onkologickém onemocnění, a to v různých věkových skupinách. Právě tito lidé představují naší hlavní cílovou skupinu.

Ambicí projektu je oslovit prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií uvedenou cílovou skupinu, seznámit ji s možnostmi psychologické prevence a zvládání onkologického onemocnění.

Podrobný popis projektu, detailní harmonogram, výstup, odhadovaný dopad projektu, měřitelné cíle a položkový rozpočet na vyžádání na info@linkos.cz

Cílová skupina projektu

Primární cílovou skupinou jsou lidé po prodělaném onkologickém onemocnění a nově diagnostikovaní pacienti. Sekundární cílovou skupinou jsou pak: blízcí lidé onkologicky nemocných, zdravotnický personál onkologie (lékaři a sestry) a zdravá populace, u které mohou informace pomoci při prevenci.

Spolupracující organizace

  • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (dále jen „ČLS JEP, z. s.") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.
  • Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) je organizační složkou ČLS JEP. ČOS sdružuje lékaře a další odborníky působící na poli onkologie, dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v onkologii, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.
  • Univerzita Karlova, katedra psychologie. Odborný garant projektu je lektorem katedry psychologie v Praze. Dlouhodobě se věnuje oblasti zvládání psychické zátěže a stresu u exponovaných profesí a onkologických pacientů.

Podrobný popis projektu

Náš projekt s názvem „Rok psycholoonkologické prevence (#MysliProtiRakovině)“ se snaží primárně pomoci lidem po prodělaném onkologickém onemocnění.

Strach z návratu nemoci je prokazatelně jedním z největších psychicky zatěžujících faktorů po primární léčbě (tedy léčbě, která zvládne akutní fázi onkologického onemocnění – nádor je odoperován, případně zaléčen chemoterapií, radioterapií či jinou léčbou).

Nemoc se sice povětšinou u takto zaléčených pacientů dále nijak neprojevuje, nebo její potenciální přítomnost není zjistitelná současnými přístroji. Z pohledu lékařů je člověk v remisi, nicméně jeho strach přetrvává. Ptá se sám sebe: „Co když tam nějaké rakovinové buňky zbývají, co když se to zase vrátí, co mohu udělat proto, aby se to nevrátilo?“. Nemoc se opravdu může vrátit, ale také se už nikdy vrátit nemusí. Pokud je člověk v psychické pohodě, zvyšuje to šance na trvalé uzdravení.

Cílem našeho snažení je vybavit klienty takovými informacemi z oblasti psychologie, aby si byli schopni tuto pohodu udržet a snížit riziko návratu nemoci.

Při setkání s životními těžkostmi a stresy mnohdy reagujeme instinktivně nebo tak, jak jsme byli naučeni výchovou. Mnohé z toho může být správně, ale možná je zde i prostor pro zlepšení. U některých klientů je tento prostor větší a změn by bylo dobré udělat více, aby nedocházelo ke stejným chybám jako v minulosti. Příkladem mohou být špatně fungující vztahy, potlačené emoce, neschopnost se uvolnit a mnoho dalšího.

Skrze prezentované mohou klienti nahlédnout svůj dosavadní životní styl, který předcházel nemoci, a případně ho upravit s využitím psychologických poznatků.

Při prezentaci minulý rok byly využity pouze stránky České onkologické společnosti a Facebooku, a přesto bylo dosaženo zásahu přes 4 000 zhlédnutí s prezentací na téma „Vliv mysli na imunitní systém a nemoc“. 

Odborný garant projektu

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

  • Aktivní člen výboru psychoonkologické sekce České onkologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti. Jeho činnost se soustřeďuje na pomoc klientů po prodělaném onkologickém onemocnění, a to se zvládáním prožívaných životních těžkostí, s cílem zlepšit způsoby, jak těmto situacím přistupují.
  • Aktivní člen mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti Psychoneuroimmunology Research Society je mezinárodní výzkumnou společností. Jeho  výzkumná činnost se v rámci organizace zaměřuje na vztah mezi stresem, strategiemi jeho zvládání a vlivem na zdraví člověka, resp. na fungování jeho imunitního systému.
  • Aktivní člen mezinárodní psychoonkologické společnosti IPOS je mezinárodní výzkumnou společností. Jeho výzkumná činnost se v rámci organizace zaměřuje na vazbu mezi přístupem k životním těžkostem, stresům a možné progresi (či utlumení) onkologického onemocnění.
  • Lektor výuky psychologie na Univerzitě Karlově, katedře psychologie. Vystudovaný obor psychologie na Univerzitě Karlově v Praze (pětileté jednooborové studium zakončené titulem Mgr.). Následně obhájen titul PhDr. na Univerzitě Karlově, a to rigorózní prací na téma zvládání psychické zátěže a stresu. 

Kontakt

Chcete-li o projektu vědět více, kontaktujete odborného garanta projektu PhDr. Ing. Martina Pospíchala martin-pospichal@centrum.cz.

Podrobný popis projektu, detailní harmonogram, výstup, odhadovaný dopad projektu, měřitelné cíle a položkový rozpočet na vyžádání na info@linkos.cz