Projekt INTENT hledá inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta

Cílem projektu INTENT je nalézt inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy. Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.  

Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za Českou republiku se projektu účastní Masarykův onkologický ústav v Brně a do vedení projektu vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče.

Podrobné informace o cílech, aktivitách a výstupech projektu najdete na webových stránkách projektu 

Proč INTENT?

Zhoubné nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí v EU. Díky prodlužujícímu se přežití se však mění naše dosavadní zkušenosti se zhoubnými nádory. Mění se naše představa o tom, „co je rakovina“, více je reflektována potřeba péče orientované na pacienta. INTENT nastaví know-how ve smyslu způsobilosti a schopnosti využít srovnávacích standardů a společensky prospěšného podnikání za účelem harmonizace a zlepšování onkologické péče orientované na pacienta ve střední Evropě. Výsledkem bude:

  • lepší porozumění konceptu péče orientované na pacienta,
  • zavedení nových nástrojů a metod k prosazování péče orientované na pacienta,
  • relevantní doporučení tvůrcům politik,
  • síť místních zainteresovaných subjektů, které spolupracují na identifikaci oblastí ke zlepšení a na inovativních řešeních.

Výstupy projektu INTENT se projeví ve čtyřech hlavních oblastech činnosti a zužitkovat je budou moci poskytovatelé péče, tvůrci politik i onkologičtí pacienti.

Tematické skupiny projektu

Práce vykonávaná v rámci projektu INTENT je strukturována do několika tematických sekcí, které spolu vzájemně souvisejí a které stavějí na společných výstupech: 

Vývoj nového modelu onkologické péče, v jehož středu stojí pacient

INTENT vytvoří konsenzuální model onkologické péče orientované na pacienta, který bude řídit efektivní integraci služeb poskytovaných pěti pilotními místy. Moderovaná diskuse zainteresovaných stran podpoří dialog a vzájemnou koordinaci mezi onkology a poskytovateli primární péče, pacientskými organizacemi a tvůrci politik. Tímto způsobem se model snaží pokrýt kontinuitu péče od prevence a časné diagnostiky k léčbě, rehabilitaci a dispenzarizaci. Bude vyvinut nový model péče – takový, kterému místní partneři i pacienti budou důvěřovat, neboť budou jeho spolutvůrci a spoluvlastníky.

Vývoj online nástroje pro benchmarking

Za účelem zlepšení péče orientované na pacienta INTENT převezme a upraví nástroj pro srovnávání standardů, čímž přispěje k budování kompetencí. Tento unikátní online nástroj umožní srovnávání se standardy, nastartuje organizační změny a společensky prospěšné podnikání. K vybudování tohoto nástroje bude potřeba připravit a zavést nové sady indikátorů. Během pilotní fáze bude tento srovnávací nástroj průběžně revidován jeho koncovými uživateli i místními panely zainteresovaných stran. Důležitým požadavkem na vývoj nástroje bude možnost jeho zakomponování do místních informačních systémů.

Testování v regionech střední Evropy

INTENT otestuje doporučení pro model onkologické péče orientované na pacienta a online srovnávací nástroj v pěti pilotních místech ve střední Evropě. Testování bude mít klíčový význam při posuzování praktičnosti každého nástroje pro implementaci péče orientované na pacienta, který by měl přispět ke zlepšení výsledků veřejných poskytovatelů onkologické péče ve střední Evropě. Následně budou vytvořeny plány zlepšení výkonu (Performance Improvement Plans), které zdokonalí vytvořené nástroje. Testování bude probíhat v Budapešti (HU), ve Slovinsku, v Jihomoravském kraji (CZ) a v oblastech Veneto a Friuli Venezia Giulia (IT).

Virtuální know-how centrum

Vybudováním virtuálního know-how centra zajistí projekt INTENT udržitelnost a přenositelnost výstupů projektu. Virtuální know-how centrum bude k dispozici na serveru Organizace evropských onkologických ústavů (OECI), která je přidruženým partnerem projektu INTENT. Prostřednictvím odkazů na pacientské organizace bude zajištěna udržitelnost a šíření výstupů projektu INTENT. Výstupy projektu se po ukončení projektu INTENT neztratí: budou i nadále k dispozici ve virtuálním nadnárodním know-how centru, aby podněcovaly neustálé zlepšování onkologické péče zaměřené na pacienta ve střední Evropě i mimo ni.