Nákladová efektiva v onkologii

Časopis Postgraduální medicína číslo 8/2011 ze 7.10.2011 se věnuje nákladové efektivitě v onkologii.

Z úvodu:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nákladová efektivnost se stává pojmem neodmyslitelně spojeným se současným zdravotnictvím. Náklady zdravotní péče byly sice sledovány odjakživa, současná doba ale přináší tak nebývalý rozmach technologií, že se do popředí dostává otázka, zda je moderní zdravotnictví ekonomicky zvládnutelné národními rozpočty i velmi vyspělých států. Donutí-li nás ekonomická situace ke kompromisům v poskytování léčebné péče, měli bychom se opírat o propracované a standardizované metodiky hodnocení; jen tak můžeme rozsah péče poskytované za určitou jednotku ceny optimalizovat a přitom zachovat princip rovného, spravedlivého přístupu k péči pro všechny občany.

Hodnocení nákladové efektivnosti zdravotnických technologií si tedy vynucuje stále větší pozornost a metodicky orientovaný výzkum zažívá v této oblasti nebývalý rozmach. Z tohoto důvodu jsme vydání časopisu Postgraduální medicína koncipovali jako soubor metodických prací s cílem postihnout silné i slabé stránky postupů hodnocení onkologické péče. Model onkologie jsme nevybrali náhodně, jde o oblast medicíny, která je v souvislosti s nákladovostí péče zmiňována velmi často. Příčinou není pouze zavádění nových technologií, ale i sama onkologická zátěž populace, která ve většině vyspělých zemí narůstá v důsledku špatného životního stylu a demografického stárnutí populace. Rostoucí náklady onkologické péče jsou tedy zčásti i jakousi cenou za úspěch moderního zdravotnictví, neboť prodlužování střední doby života populace navyšuje logicky náklady na potřebnou zdravotní péči. Většina zhoubných nádorů postihuje právě občany ve vyšším věku.

Česká republika patří bohužel mezi státy s nejvyšší onkologickou zátěží obyvatel v Evropě i ve světě. Data Národního onkologického registru ČR ukazují na setrvale narůstající zátěž onkologickými onemocněními, počet nově diagnostikovaných pacientů s nádorem činil v roce 2008 celkem 72 742 a oproti roku 1998 tak narostl o 28 %, průměrný meziroční nárůst byl 2,5 %. V roce 2008 v ČR žilo celkem 418 887 osob, u kterých bylo v daném roce nebo dříve diagnostikováno onkologické onemocnění. Nárůst počtu pacientů se týká i všech četných diagnóz, jejichž léčba v pokročilých stadiích je velmi nákladná a spadá do tzv. centrové péče. Dle populačních dat tak v roce 2011 očekáváme 7125 nově diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu u žen, 8573 zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, 6785 zhoubných nádorů plic a 3389 zhoubných nádorů ledvin. U všech těchto diagnóz setrvale narůstá incidence (meziročně 2-4 %) i prevalence (meziročně 2-5 %). Onkologická zátěž tedy v ČR představuje celospolečenský problém, který vyžaduje koncepční řešení.

Seznam článků čísla:

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 • Sekce České onkologické společnosti ČLS JEP zaměřené na hodnocení onkologické péče 
 • Metodologie farmakoekonomických studií včetně CEA analýz
 • Principy farmakoekonomického hodnocení – světové trendy a česká realita
 • Farmakoekonomika v onkologii
 • Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity
 • Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat
 • využití systému DRG v ekonomických analýzách
 • Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme
 • Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice
 • Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR
 • Nákladová efektivita v chirurgické onkologii
 • Karcinom ledviny v roce 2011
 • Novinky v léčbě karcinomu prsu
 • Hepatocelulární karcinom – možnosti léčby v roce 2011
 • Průlomová bolest a nové možnosti léčby
 • HPV vakcinace – revoluce v prevenci nejen karcinomu děložního čípku?
 • Venerologická problematika HPV infekce anogenitální oblasti
 • Výsledky vakcinace proti HPV u pacientů s rekurentní papilomatózou hrtanu
 • Novinky v léčbě karcinomu prsu
 • Otázky k tématu: Nákladová efektivita v onkologii

Články najdete 

 • v e-verzi Postgraduální medicíny (pro předplatitele, volně pouze abstrakta)
 • členové ČOS najdou většinu článků v monitoru médií (pro přístup do monitorů zadejte uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je linkos a jako heslo slouží zkratka národního onkologického registru ČR malými písmeny).