Změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru

Změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru

Od 1. ledna 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru.

Hlavní změny oproti stávající metodice jsou následující:

  • postupně bude sběr dat NOR převeden na výhradně elektronické předávání údajů, předávání údajů v listinné podobě bude zcela ukončeno (přechodné období potrvá po celý rok 2019);
  • nově je zredukováno hlášení incidence novotvaru (předávají se údaje pouze v diagnostické části);
  • nově je zavedeno předávání údajů o novotvaru zjištěném pracovištěm oboru patologie nebo cytologie v rozsahu standardní textové zprávy o výsledku vyšetření a krátkého parametrického záznamu tohoto výsledku (předávání bude probíhat výhradně elektronicky exportem dat z informačního systému poskytovatele).

Podrobné informace naleznete v nové metodice NOR na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Novými postupy se bude řídit sběr dat o novotvarech zjištěných od roku 2019 dále, v průběhu roku 2019 bude trvat přechodné období pro postupnou implementaci změn v organizaci sběru dat NOR.

Údaje o novotvarech zjištěných do roku 2018 včetně budou předávány stejným způsobem jako doposud na určená územní pracoviště NOR podle místa trvalého bydliště pacienta a to v listinné podobě.

Od roku 2019 budou všechna hlášení o novotvarech předávána výhradně na centrální pracoviště NOR při ÚZIS ČR a to elektronicky, nebo případně po přechodné období v průběhu roku 2019 v listinné podobě.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 8. revize, vydaná koncem roku 2017, bude s ohledem na připravované změny použita v datech NOR až pro novotvary diagnostikované od roku 2019 dále.

V současné době probíhají práce na úpravách aplikace pro sběr dat NOR, další technické a organizační specifikace změn budou upřesněny po jejich dokončení.

Metodika NZIS Národní onkologický registr (NOR). Metodika sběru dat. Verze 010_20180817_1