Zpravodaj Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění, č. 2, duben 2018

Vychází druhé číslo zpravodaje, který vydává Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění (NKC). Druhé číslo se ohlíží za konferencí PreVOn – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných
poznatků a praktických zkušeností, která se konala 25. září 2017 v Kongresovém centru Praha. 

Obsah čísla 2/2018

Preventivní a screeningové programy mají na národní úrovni zelenou – reportáž z konference PreVOn 2017

Prevence onemocnění je téma prostupující napříč zdravotnickými disciplínami a ve finále téměř vždy ušetří nemalé prostředky vynakládané na léčbu vážných onemocnění. Poměrně triviální a jasné sdělení, o jehož pravdivosti lze jen málokdy pochybovat a diskutovat. Při bližším vhledu do klinické praxe však zjistíme, že realita často dosud připomínala překážkový dostih po třídenním lijáku, kterému navíc kdosi zapomněl vytyčit kurz. I tak lze vnímat sdělení prvního ročníku konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se konala 25. září 2017 v Kongresovém centru Praha.

Co také zaznělo na konferenci PreVOn

Výběr 27 klíčových myšlenek 27 řečníků, reprezentujících státní instituce, odborné společnosti a pacientské organizace: 

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., tehdejší náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
 • doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., tehdejší předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, tehdejší vedoucí Kanceláře WHO v České republice
 • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu 
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
 • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
 • prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., Vědecký sekretář Společnosti klinické cytologie ČLS JEP
 • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., Breast Unit Prague, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, předseda Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP
 • MUDr. Petr Kocna, CSc., vedoucí laboratoře GASTRO Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., vedoucí odboru zahraničních vztahů Ústavu zdravotnických informací, vědecký vedoucí NKC
 • prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
 • prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař porodnické části Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
 • prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole
 • doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
 • prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, zástupce přednosty III. interní kliniky – Kliniky endokrinologie a metabolismu VFN Praze
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK, Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu
 • MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha
 • Ing. Marie Ředinová, předsedkyně sdružení České ILCO

Zpravodaj je ke stažení na stránkách Národního koordinačního centra prevence vzácných onemocnění