Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 5, listopad 2018

Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 5, listopad 2018

Páté číslo Zpravodaje Národního screeningového centra podrobněji představuje další pilotní projekty realizované Národním screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Jedná se o projekty zaměřené na dospělou populaci, jeden z nich je zacílen na časný záchyt karcinomu prostaty u mužů, kteří již prodělali onkologické onemocnění.

Obsah čísla 5/2018

  1. Časný záchyt karcinomu prostaty u mužů po onkologických onemocněních
  2. Sekundární prevence osteoporotických zlomenin
  3. Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému
  4. Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoc

Z čísla 5 vybíráme: Časný záchyt karcinomu prostaty u mužů po onkologických onemocněních

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. V České republice ročně tímto nádorem onemocní přes 7 tisíc mužů, což je třikrát více než před 20 lety. Přestože již dnes jsou zhoubné nádory prostaty často diagnostikovány v časných stadiích, i nadále kvůli nim v ČR více než 1300 mužů každoročně umírá.

Onemocnění zpočátku probíhá bez jakýchkoli příznaků, což často vede k rozvoji pokročilejší formy, kterou doprovází řada komplikací. Časný záchyt je možný při preventivní prohlídce, jejíž součástí je odběr krve pro stanovení hladiny PSA (prostatického specifického antigenu). Díky tomu jsou častěji odhalena časná, klinicky němá stadia rakoviny prostaty, která se u pacienta navenek nijak neprojevují.

V současné době probíhá preventivní diagnostika karcinomu prostaty nesystematicky a nahodile podle zájmu pacienta či přístupu ošetřujícího lékaře. Není veden standardizovaný přehled o počtech provedených testů a jejich výsledcích, chybí program řízený státní autoritou a pravidelná informovanost populace i odborné veřejnosti o vhodnosti provádění programu časného záchytu a testování hladiny PSA.

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních je pilotní projekt, který umožňuje detekci časného stadia rakoviny prostaty na základě zjištěné hladiny PSA. Příprava pilotního projektu byla zahájena 1. 4. 2018, projekt potrvá tři roky. Odborným garantem projektu je doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

Cílem projektu je zvýšit časný záchyt karcinomu prostaty u cílové populace mužů, zlepšit péči o pacienty v dispenzarizaci po nádorovém onemocnění a zároveň přispět ke snížení vysoké mortality tohoto onemocnění v ČR. 

Prokáže-li se, že u onkologických pacientů, kteří v minulosti prodělali náročnou léčbu, lze předejít pozdnímu záchytu karcinomu prostaty, budeme usilovat o celoplošné zavedení navrženého postupu do zdravotní péče.

Zpravodaj je ke stažení na stránkách Národního koordinačního centra prevence vzácných onemocnění