Doporučení České vakcinologické společnosti pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti

Doporučení bylo odsouhlaseno a přijato na zasedání Národní imunizační komise dne 16. dubna 2013.

Pneumokoková onemocnění představují významné břemeno pro celou populaci, obzvlášť pro dospělé. Významné riziko představují zejména invazivní pneumokoková onemocnění a pneumonie. Původcem je Streptococcus pneumoniae. Jedná se o gram-pozitivní bakterii, která se vyskytuje v párech jako diplokok buď samostatně, nebo v krátkých řetízcích. Pneumokoky jsou fakultativně anaerobní a většina je kryta povrchovým polysacharidem. Právě ten umožňuje jejich typizaci. Dnes je popsáno na 40 skupin a identifikováno minimálně 94 různých sérotypů pneumokoků. Incidence invazivních pneumokokových onemocnění je v Evropských zemích různá. V ČR na základě surveillance existují data o sérotypové distribuci. Incidence invazivních pneumonií a sepsí může být podhlášena.

Registrované očkovací látky:

 Pneumo 23 (balení 1x 0,5 ml) – výrobce Sanofi Pasteur, Prevenar 13 (v USAPrevnar 13) (balení 1, 10 dávek x 0,5 ml) – výrobce Pfizer.

Pneumo 23 je vakcína připravená z purifikovaných kapsulárních polysacharidových antigenů,získaných ze 23 sérotypů Streptococcus pneumoniae 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B,17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. Obsahuje dále fenolový tlumivý roztok. Konjugovaná pneumokokovávakcína Prevenar 13 obsahuje 13 kapsulárních sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23Fkonjugovaných s nosným proteinem CRM197 a adsorbován na fosforečnan hlinitý (0,5 mg).

Indikace a dávkování:

Očkování polysacharidovou vakcínou je doporučeno k ochraně před pneumokokovýmiinfekcemi, zejména před záněty plic, způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně pro osoby od 2 let, vevysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí. Cílovými skupinami jsou především: osoby ve věku 60 let astarší, zvláště starší osoby žijící v ústavech, oslabené nebo s doprovázejícími chronickými onemocněními, avšakbez výrazného imunodeficitu, neboť zde byla prokázána nižší účinnost. Současné doporučení ACIP nabízí vakcínui pro kuřáky a astmatiky. Výhodou aplikace Prevenar 13 je vyšší imunogenita a nepřítomnost hyporesponsivity uvyšších věkových skupin (nad 65 let věku) a osob s chronickými onemocněními a sníženou funkcí imunitníhosystému. Nevýhodou je nižší sérotypové pokrytí ve srovnání s polysacharidovou vakcínou. Dávkování u Pneumo23: jedna dávka vakcíny 0,5 ml s jednorázovým přeočkováním jednou dávkou 0,5ml po 5 letech. Vakcína sepodává přednostně intramuskulární cestou, případně subkutánně. Konjugovaná vakcína Prevenar 13 jeindikována proti invazivním onemocněním (zahrnujícím sepse, meningitidy, pneumonie s bakteriemií, bakteriemie)vyvolaným Streptococcus pneumoniae sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F nad 50 let věkujednou samostatnou dávkou intramuskulárně. Potřeba revakcinace následnou dávkou přípravku Prevenar 13nebyla stanovena.

Kontraindikace:

hypersensitivita na libovolnou složku, u Pneumo 23 první trimestr těhotenství a aplikace senedoporučuje osobám očkovaným během předchozích tří let. U Prevenaru 13 existuje i přecitlivělost na difterickýtoxoid.

Zvláštní upozornění:

Pneumo 23 neaplikovat intravaskulárně. Vakcína by měla být aplikována nejméně dva týdnypřed plánovanou splenektomií nebo zahájením imunosupresivní terapie (chemoterapie či jiné terapie). Pacientůms poruchami srážlivosti nebo s trombocytopenií se doporučuje aplikovat vakcínu subkutánně. Rovněž Prevenar 13není možno aplikovat intravaskulárně.

Interakce (kombinovatelnost):

Bez ohledu na stav předchozí pneumokokové vakcinace, pokud je použití 23valentní pneumokokovépolysacharidové vakcíny považováno za vhodné, Prevenar 13 by měl být podán jako první. Vakcína Pneumo 23 iPrevenar 13 může být podána současně s vakcínou proti chřipce, za předpokladu, že se vakcíny aplikují do dvourůzných míst.

Nežádoucí účinky:

Místní i celkové reakce nevybočují z obecných zvyklostí. Nejčastěji se vyskytuje teplota,nechutenství, zvracení a průjem.

Imunogenita:

Pneumo 23 očkování poskytuje více než 90% sérokonverzi a vyvolává hladiny specifickýchprotilátek vyšší než 300 mcg/ml. Konjugovaná vakcína Prevenar 13 vykázala v přímém srovnání s polysacharidovou vakcínou statisticky významně vyšší odpověď u 10 sérotypů z 12 společných u obou vakcín.

Uchovávání a doba použitelnosti:

Vakcína nesmí zmrznout! V případě zmražení se vakcína nemůže použít. Vnitřní obal uchovávat v krabičce, aby byla vakcína chráněna před světlem. Při uchovávání za předepsanýchpodmínek, tj. mezi 2°C - 8°C, je doba použitelnosti Pneumo23 dva roky ode dne výroby a 3 roky u Prevenaru 13.

Poznámky:

  • Doporučení pro PCV13 je na základě imunogenity a non-inferiority/superiority ve vztahu k PPV23.
  • Výsledky účinnostních studií s PCV13 jsou očekávány v roce 2013-2014.
  • PPV23 i PCV13 je možno kombinovat s vakcínou proti chřipce.
  • Nad 70 let věku může mít očkování/přeočkování s PPV23 výrazně nižší účinnost.
  • Tam, kde bylo schéma zahájeno PPV23, je možno přeočkovat po pěti letech PCV13.
  • Pokud byla předchozí dávkaPPV23 aplikována po 60. roce věku je přeočkování 1 dávkou PCV13 po pěti letech preferováno.
  • U imunosuprimovaných jedinců je doporučováno po aplikaci PCV13 aplikovat s odstupem 2-6 měsíců PPV23 zdůvodu rozšířeného pokrytí.
  • Zatím chybí robustní data z klinických studií.

Doporučení bylo odsouhlaseno a přijato na zasedání Národní imunizační komise dne 16. dubna 2013.