doporučené postupy

Nutno dodržovat aktuální indikační omezení a způsob úhrady léků stanované SÚKL. Červeně jsou označeny moderní léky, které nemají k 1.3.2024 stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění. V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost nově k...

Po nalezení nového léku či léčebné metody představuje tento lék či metoda takzvanou experimentální léčbu. Tato léčba se napřed testuje v rámci menších klinických studií (I. a II. fáze), ověřujících její bezpečnost, a pokud se v těchto studiích osvědčí, je testována prospektivními...

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a "guideliny" s onkologickou tematikou používané a ověřené na...

Ve spolupráci s Klinickou onkologií vychází také Doporučené postupy.  Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Primární prevence onkologických onemocnění Nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči    

Níže je přehled nejdůležitějších materiálů Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii, které mají pomoci onkologům přímo v ambulancích při návštěvě pacienta. Materiály si můžete stáhnout, vytisknout a předat pacientovi, který v nich nalezne mnoho rad pro výživu během nemoci....

Změny v pdf Modré knihy po vydání

Upozorňujeme lékaře, kteří si stáhli hned po vydání Modrou knihu do svého počítače nebo telefonu/tabletu, že po vydání vydavatel ještě drobně upravil pdf Modré knihy v kapitole číslo 6 a 21. Pokud máte stažené tyto kapitoly, nebo celou Modrou knihu v pdf ve svém počítači nebo e-pub ve svém mobilním zařízení, prosím, přehrajte si kapitoly a celou Modrou knihu novou verzí.  

Vychází 30. aktualizace Modré knihy ČOS

30. aktualizace Modré knihy vychází již tradičně v několika formátech. Můžete ji číst přímo na Linkos nebo si stáhnout pdf verzi celé Modré knihy nebo jednotlivých kapitol do svého počítače. Modrá kniha je přístupná také ve formátu e-Pub pro vaše telefony a tablety. Tiskem nevychází. 

Stanovisko Sekce urologické onkologie ČOS ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Neoadjuvantní chemoterapie platinovým režimem je standardním postupem, který prokazatelně zlepšuje přežití nemocných s karcinomem močového měchýře s invazí do svaloviny. Je doporučena relevantními mezinárodními i českými guidelines:

Sarkomy měkkých tkání - diagnostika a léčba. Návrh klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů návrh KDP k veřejné oponentuře s názvem: KDP-AZV-14-ČOS Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a léčba. Garantem návrhu je prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Návrh KDP bude na Národním portálu umístěn po dobu 30 dnů, tj.do 25. 11. 2020.

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na aktualizované doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik

V časopise Klinická onkologie vychází aktualizovaná doporučení k extravazaci (paravazaci) cytostatik pro standardní péči v rámci České republiky. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků extravazace. Individuálně na pracovištích může být rozsah doporučených intervencí rozšiřován.

Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik.  

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Od ledna 2019 vstoupila v platnost dohoda mezi Českou onkologickou společností, Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství, jejímž cílem je zavedení postupů sdílené péče o pacienty po ukončené onkologické léčbě, zvýšení komfortu pacientů při zachování kvality péče, zlepšení organizace péče, posílení kompetencí praktických lékařů a současně uvolnění kapacity onkologických pracovišť pro kvalitní péči o onkologické pacienty, kteří právě podstupují onkologickou léčbu. Úvodní přednáška edukačního semináře pro praktické lékaře v rámci BOD 2019 se věnovala právě nové organizaci péče, důvodům pro ni i konkrétním postupům.  

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Ve dnech 13.-14. listopadu 2018 zorganizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR konferenci PREVON, věnovanou stávajícím i pilotním programům záchytu vážných onemocnění. V bloku s názvem Program screeningu karcinomu prsu v ČR pod drobnohledem zazněla i přednáška, která pohlížela na screening karcinomu prsu ve světle nových doporučení EU.  

Doporučení bylo odsouhlaseno a přijato na zasedání Národní imunizační komise dne 16. dubna 2013.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. et Ph.D.

Očkování je velmi důležité pro prevenci onemocnění a všeobecně pro ochranu života. Narůstá význam očkování dospělých a starších osob. Česká vakcinologická společnost doporučuje pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti u osob do 60 let věku s dobrým stavem imunitního systému očkování polysacharidovou vakcínou, od 60 let věku společnost doporučuje konjugovanou vakcínu.

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Stáhněte si schema postupu řešení nutričních rizik  vypracovaný Pracovní skupinou pro nutriční podporu.