Psychoonkologická péče na Hematoonkologické klinice FN a LF UP Olomouc

Nedílnou součástí zdravotnického týmu Hematoonkologické kliniky je také psycholog, poskytující nemocnému, a jeho rodině, psychologickou péči. Jejím hlavním úkolem je pomoci nemocnému v adaptaci na nově vzniklou situaci, psychologické provázení léčbou po celou dobu jejího trvání a vyrovnání se se změnami a problémy, které s sebou nemoc a léčba přináší do života nemocných.

Hematoonkologická klinika FN a LF UP Olomouc (HOK) již více než deset let věnuje svou péči lidem s nejrůznějšími onemocněními krvetvorby. HOK vznikla v roce 1992 a v září 1996 byla schválena Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství České republiky; přednostou kliniky je od jejího vzniku prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.. Pracoviště vzniklo z Oddělení klinické hematologie FNO. To bylo založeno v roce 1971 z hematologických laboratoří I. interní kliniky.

HOK slouží jako regionální diagnostické a léčebné centrum pro území Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Na tomto pracovišti jsou vyšetřováni a léčeni nemocní s nejrůznějšími typy krevních chorob, např. akutní a chronické leukémie, maligní lymfomy, koagulopatie, myeloproliferativní onemocnění apod. V dnešní době je snaha zvládnout diagnostiku a léčbu hematologických chorob ambulantně. Ne vždy je to ale možné, a proto jsou nemocní se závažnými chorobami vyžadujícími hospitalizaci přijímáni na jedno ze tří lůžkových oddělení kliniky. Vedle standardního oddělení (18 lůžek) se jedná o jednotku intenzivní hematologické péče (16 lůžek) a transplantační jednotku (8 lůžek), kde jsou prováděny autologní i alogenní transplantace periferních kmenových buněk. Tým lékařů i sester má potřebné znalosti a zkušenosti s intenzivní chemoterapií, podpůrnou léčbou i zvládáním vzniklých komplikací.

V roce 1997 byla pracovníky HOK založena nadace HAIMAOM – nadace na podporu transplantace kostní dřeně, pomoc lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Její snahou bylo, a je, pomoci co nejrychleji a co nejefektivněji zlepšit hospitalizační podmínky dlouhodobě nemocných, pomoci při vybavování kliniky moderními diagnostickými přístroji, pomoc při zavádění nových léčebných programů.

Hematoonkologická diagnóza a následná chemoterapeutická léčba je pro nemocného, i jeho nejbližší, velmi zatěžující. Ze dne na den se každému z nich změní život a je potřeba se s novou skutečností srovnat. Nedílnou součástí zdravotnického týmu Hematoonkologické kliniky je proto také psycholog, poskytující nemocnému, a jeho rodině, psychologickou péči. Jejím hlavním úkolem je pomoci nemocnému v adaptaci na nově vzniklou situaci, psychologické provázení léčbou po celou dobu jejího trvání a vyrovnání se se změnami a problémy, které s sebou nemoc a léčba přináší do života nemocných.

Psycholog poskytuje:

  1. systematickou individuální psychoterapii po dobu trvání léčby, v případě zájmu i po jejím ukončení
  2. krizovou intervenci v případě nečekaných, náročných či zlomových událostí v životě nemocného
  3. práce zaměřená na změnu nepřiměřených vzorců chování, myšlení, prožívání; rozvoj osobnosti
  4. nácvik relaxace
  5. provázení terminálně nemocných, jejich rodin
  6. semináře pro zdravotnický personál

... psychologická péče je vždy upravena podle individuálních potřeb nemocného tak, aby svou nemoc a hospitalizaci toleroval co nejlépe a kvalita jeho života byla co nejvyšší.

Klíčová slova
pracoviště; Psychoonkologie