karfilzomib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky inhibitory proteazomu

Mechanismus účinku léku

  • Proteazomy v buňkách řídí odbourávání specifických bílkovin a tím udržení homeostázy uvnitř buněk. Karfilzomib inhibuje proteazom 26S, tím zabraňuje této cílené proteolýze a ovlivňuje mnoho signalizačních kaskád v buňce, mimo jiné bílkoviny kontrolující buněčný cyklus a nukleární faktor kappa B, který ovlivňuje tumorigenezi, růst nádoru, tvorbu angiogenních faktorů nebo metastazování. Výsledkem je odumření nádorové buňky

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 10 – 30 minut dva dny po sobě v prvním druhém a třetím týdnu, opakování od pátého týdne

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Byly pozorovány únava závratě, mdloby, rozmazané vidění, somnolence (spavost) a/nebo pokles krevního tlaku. Při výskytu těchto příznaků by pacient  neměl řídit nebo neobsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.