RAS

RAS jsou skupina genů a odpovídajících signálních bílkovin (HRAS, KRAS, NRAS a další), jsou zapojené do signálních kaskád, které řídí růst buněk, jejich diferenciaci, migraci a přežití. Mutace genu RAS je spojena s nadměrnou růstovou aktivitou, která vede ke vzniku řady nádorů.

Přítomnost mutace je negativní prognostický i prediktivní marker, některé léky cílené na jiné molekuly signální kaskády jsou při mutaci RAS méně účinné, podmínkou jejich použití je průkaz nepřítomnosti mutace RAS (cetuximab, panitumumab).

Bílkoviny RAS nemají proteinkinázovou aktivitu, k jejich blokádě nelze použít inhibitory proteinových kináz

Při mutaci G12C genu KRAS je účinný sotorasib.