panitumumab (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk je receptor EGFR (HER1), který zprostředkuje vliv vnějších signálů (růstových faktorů) na buňku, řídí růst a vývoj buňky, její pohyb a metastazování, produkci angiogenních faktorů apod.
  • Panitumumab se váže na EGFR a blokuje tak jeho vliv na buňku. Uvnitř buňky je signál předáván dalšími molekulami, mezi něž patří i skupina souhrnně označována jako RAS. Pokud dojde k mutaci genu RAS, jsou tyto molekuly aktivní i při blokádě EGFR, panitumumab by pak byl neúčinný.
  • Vazbou panitumumabu na nádorovou buňku se rovněž aktivuje imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita ADCC) která vede k usmrcení nádorové buňky

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze každé dva týdny, první infúze 60 minut další 30-60 minut.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pokud pacient zaznamená příznaky, které souvisejí s léčbou a mají vliv na jeho zrak a/nebo schopnost soustředit se a reagovat doporučuje se, aby do ústupu těchto příznaků neřídil a nepoužíval stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.