cetuximab (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk (nejen nádorových) je receptor EGFR (HER1), který zprostředkuje vliv vnějších signálů (růstových faktorů) na buňku, řídí růst a vývoj buňky, její pohyb a metastazování nádoru, produkci angiogenních faktorů apod. Cetuximab se váže na EGFR a blokuje tak jeho vliv na buňku. Uvnitř buňky je signál předáván dalšími molekulami, mezi něž patří i skupina souhrnně označována jako RAS. Pokud dojde k mutaci genu RAS, jsou tyto molekuly aktivní i při blokádě EGFR, cetuximab by pak byl neúčinný. Vazbou cetuximab na nádorovou buňku se rovněž aktivuje imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC), která vede k usmrcení nádorové buňky

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze každý týden, první infúze 120 minut, další 60 minut.
  • Premedikace: k prevenci nežádoucí reakce se hodinu před infúzí podávají kortikosteroidy a antihistaminika, jejich podání se doporučuje i před dalšími infúzemi.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pokud se u pacientů objeví příznaky ovlivňující schopnost soustředit se a reagovat, je doporučeno, aby tito pacienti neřídili motorová vozidla nebo neobsluhovali stroje až do doby, než účinky odezní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.