vismodegib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílený lék, inhibitor signální dráhy Hedgehog

Receptor PTCH a jeho ligandy inaktivují dráhu SMO – Hedgehog, tak omezují růst a dělení buněk. Patologická aktivace této dráhy v kožních buňkách vede ke vzniku a progresi některých karcinomů včetně bazocelulárního karcinomu kůže. Vismodegib blokuje bílkovinu SMO a tedy aktivitu signální dráhy

Registrované indikace

  • Bazocelulární karcinom kůže

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně dlouhodobě, mohou se užívat s jídlem.
  • Tobolky nekousat, nedrtit.
  • Během léčby vismodegibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)
▼ Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

  • Zhoubné novotvary kůže (C43-44)