vismodegib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitor signální dráhy Hedgehog

Mechanismus účinku léku

  • Receptor PTCH a jeho ligandy inaktivují dráhu SMO – Hedgehog a tak omezují růst a dělení buněk. Patologická aktivace této dráhy v kožních buňkách vede ke vzniku a progresi některých karcinomů včetně bazocelulárního karcinomu kůže.
  • Vismodegib blokuje bílkovinu SMO a tedy aktivitu signální dráhy

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně dlouhodobě
  • Může se užívat s jídlem. Tobolky nekousat nedrtit.
  • Během léčby vismodegibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).