zoledronát (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, bisfosfonáty

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanizmus účinku vedoucího k inhibici osteoklastické aktivity zůstává stále neobjasněn. Kyselina zoledronová inhibuje kostní resorpci bez nežádoucího ovlivnění tvorby mineralizace nebo mechanických vlastností kostí. Kyselina zoledronová má navíc některé protinádorové vlastnosti, které by mohly přispívat k celkové účinnosti léčby kostních metastáz.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence kostních příhod (patologické fraktury, kompresivních zlomenin obratlů, radiační nebo chirurgická léčba kostí nebo nádorem indukovaná hyperkalcémie) u dospělých pacientů s pokročilým maligním onemocněním postihujícím kosti.
  • Léčba dospělých pacientů s hyperkalcémií (vysoká hladina vápníku v krvi) vyvolanou nádorovým onemocněním

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

  • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 15 minut jednou za 3 – 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nežádoucí účinky, jako jsou závratě a ospalost, mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při řízení a obsluze strojů během používání kyseliny zoledronové.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.