Stanovisko Sekce urologické onkologie ČOS ČLS JEP

Stanovisko Sekce urologické onkologie ČOS ČLS JEP

Neoadjuvantní chemoterapie platinovým režimem je standardním postupem, který prokazatelně zlepšuje přežití nemocných s karcinomem močového měchýře s invazí do svaloviny. Je doporučena relevantními mezinárodními i českými guidelines:

  • Doporučení ESMO - neoadjuvantní chemoterapie režimem s cisplatinou je doporučena před radikální cystektomii (stupeň doporučení IA).
  • Doporučení EAU - neoadjuvantní chemoterapie režimem s cisplatinou je doporučena u pacientů T2-T4a cN0 M0 (úroveň doporučení - silné)
  • Doporučení NCCN - neoadjuvantní chemoterapie kombinovaným režimem s cisplatinou je doporučena pro pacienty klinického stádia II-IIIA (kategorie doporučení 1).
  • Modrá kniha ČOS - Neoadjuvantní systémová chemoterapie s cisplatinou v případě T2-T4a N0M0 tumorů před cystektomií s cílem eradikace potenciálních mikrometastáz, respektive dosažení downstagingu (úroveň důkazů 1).

Navzdory uvedeným silným doporučením a dostupnosti léčby není tato léčebná možnost v dostatečné míře v České republice uplatňována, a to ani v Komplexní onkologických centrech. Proto doporučujeme, aby rozhodnutí o indikaci či neindikaci neoadjuvantní chemoterapie před plánovanou radikální cystektomii u nemocných s karcinomem močového měchýře stádia T2-T4a N0 M0  bylo vždy součástí zápisu rozhodnutí příslušného multidisciplinárního týmu za účasti klinického nebo radiačního onkologa. Pokud pacient léčbu odmítá, považujeme za nutné, aby po vysvětlení průběhu, rizik a benefitu neoadjuvantní chemoterapie klinickým nebo radiačním onkologem podepsal negativní reverz.
Pokud nebudou výše uvedené podmínky naplněny, nelze postup považovat za léčbu lege artis a operační výkon by neměl být zdravotnickému zařízení uhrazen.

doc. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
přednosta, Onkologická klinika  1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP
přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol