Sarkomy měkkých tkání - diagnostika a léčba. Návrh klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů návrh KDP k veřejné oponentuře s názvem: KDP-AZV-14-ČOS Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a léčba. Garantem návrhu je prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Návrh KDP bude na Národním portálu umístěn po dobu 30 dnů, tj.do 25. 11. 2020.

KDP-AZV-14-ČOS Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a léčba​. Garant návrhu KDP prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Předkládaný návrh KDP je vytvářen v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na: Národním portálu klinických doporučených postupů a na webu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR) a je schválen Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,  České konference rektorů, Asociace děkanů lékařských fakult ČR, Pacientské rady MZ ČR.

Pro připomínkování uvedeného návrhu KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvem návrhu KDP. Připomínky mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a členům Garanční komise.

Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od 26. 10. 2020 po dobu 30 dnů, tj. do 25. 11. 2020.  

Klíčová slova
doporučené postupy