genetické testování

Pracovní skupina se pravidelně schází k vytvoření standard pro indikaci genetické konzultace, genetického testování, standard molekulárně genetického testování a klinického follow-up u pacientů a zdravých vysoce rizikových osob s prokázanou nebo vysoce suspektní dědičnou dispozicí k...

MYH asociovaná polypóza gen MYH, AR Objevuje se méně polypů, adenomatosní, ve vyšším věku (horizontální výskyt v RA). Prediktivní testování v dospělosti. Peutz – Jeghers syndrom Gen STK11, AD Gen STK11 je zodpovědný za vznik dominantně dědičného syndromu, jehož součástí je tvorba polypů...

APC gen, AD dědičnost Onemocnění je autosomálně dominantně dědičné. Zodpovídá asi za 1 % kolorektálních karcinomů. Gen APC je lokalizován na chromosomu 5q. Mnohočetné polypy se objevují časně v distální oblasti tlustého střeva a v konečníku. Mohou růst i v tenkém střevu a v žaludku....

Genetické vyšetření dědičných nádorových onemocnění je dnes rutinně prováděno u mnoha nádorových syndromů. Asi 5-10% nádorů může mít dědičnou příčinu, nejčastěji nádory prsu, vaječníků, kolorekta a dělohy. Každý typ nádorového onemocnění se může vyskytovat dědičně i...

Informace o genetickém testování, nádorových syndromech, indikační kritéria ke genetickému poradenství u onkologických onemocnění a indikační kritéria testování pro rozhodování lékařských genetiků při genetickém poradenství. K dispozici je také adresář genetických pracovišť a...

CDH1, AD Hereditární syndrom je charakterizován časným výskytem nádoru žaludku, difuzního typu, frekvence u mužů a žen je stejná. Celoživotní riziko nádorů žaludku do 80 let věku je pro nosiče mutace 67%, pro nosičky mutace 83%. Zvýšené může být riziko nádorů prsu. Preventivní...

Geny BRCA1 a BRCA2, AD dědičnost Asi 80% případů s hereditární dispozicí k nádorům prsu nebo ovaria je způsobeno zárodečnou mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2. Přibližně ve 20% se nezjistí genová příčina a je možné, že se jedná o mutaci v jiném známém genu (v asi 1% se může jednat o gen...

onkologem nebo jiným lékařem Lékař na základě údajů rodinné anamnézy může doporučit genetickou konzultaci. Je vhodné napsat doporučení (poukaz), s telefonním číslem k objednání na genetiku. Samoobjednání pacientem je nejlepší způsob. Pacient se může sám rozhodnout, zda o dané...

LFS- Li-Fraumeni syndrom TP53 gen, AD Autosomálně dominantně dědičná dispozice k různým typům nádorů je u velké části případů způsobena zárodečnou mutací v TP53 genu. V rodinách je vysoké riziko leukémií, nádorů CNS, sarkomů, adrenokortikálních nádorů, nádorů prsu. Některé nádory...

Hereditární nepolyposní kolorektální karcinom Geny MLH1, MSH2, MSH6, AD dědičnost Lynchův syndrom je autosomálně dominantně dědičná forma kolorektálního karcinomu, která se projevuje nádory spíše v pravé části kolon (asi v 70 %) a malým množstvím polypů. Častý je výskyt metachronních a...

Některé syndromy s rizikem maligních onemocnění Název syndromu Mutovaný gen Hlavní malignity Cowdenův syndrom PTEN mnohočetné hamartomy, nádory prsu, kolorekta, folikulární nádory štítnice Familiární adenomatózní polypóza APC Ca kolorekta / papil. štítnice, CNS, sarkomy, slinivka,...

Ukončena činnost k 23.5.2023 Onkogenetická pracovní skupina vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E.P. na konci roku 2006. Pracovní skupina je zaměřena na genetické testování onkologických pacientů. Výstupem práce pracovní...

Hledání kauzální (rodinné) mutace. Optimální je začít testování u pacienta s nejtypičtějším nádorem pro daný syndrom (časný, bilaterální, vícečetný výskyt nádoru). Pokud již nikdo z nemocných nežije, hledání mutace v rodině je možné u nejbližších příbuzných (většinou v 50%...

Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů Komplexní onkologická centra: Komplexní onkologické centrum FN HK Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří PhD. Klinická onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové, Onkologická ambulance:...

Seznam všech genetických pracovišť najdete na stránkách Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Aktualizovaný seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevenci pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů byl publikován v časopise Klinická onkologie...

Vychází kniha Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi

Kniha autorů Lenka Foretová, Eva Macháčková, Renata Gaillyová a kol. je určena široké lékařské veřejnosti, především onkologům, genetikům, gynekologům, pediatrům, gastroenterologům, chirurgům, dermatologům a praktickým lékařům. Podrobnosti o knize najdete v záznamu v Databázi knih. 

Světový den boje s rakovinou vaječníků: dobré zprávy pro pacientky i výzvy pro zdravotnický systém

Tisková zpráva OnkoUnie a Nadačního fondu Hippokrates, Praha 4. 5. 2020 – Zhoubný nádor vaječníků je v Česku každoročně diagnostikován u více než 900 žen. Přesto, že se jedná o velmi závažné onemocnění, mají lékaři řadu pozitivních zpráv. Právě na ty se letos v ČR zaměřuje Světový den boje s rakovinou vaječníků, který již tradičně připadá na 8. května. Letos bude poprvé nasvícen na tyrkysovo Tančící dům v Praze, aby se zviditelnila nutnost o tomto onemocnění hovořit. K osvětě se připojují také samy pacientky bojující s tímto nádorem, aby povzbudily všechny ženy k zájmu o nejnovější poznatky a naslouchání signálům vlastního těla.

Hereditární nádorová onemocnění V. - Supplement časopisu Klinická onkologie

Po třech letech vychází další supplementum Klinické onkologie na téma hereditární nádorová onemocnění, tentokrát v pořadí již páté. Těmito supplementy se autorský kolektiv snaží předat lékařům další informace o syndromech, indikacích, hodnocení výsledků testování pomocí sekvenování
nové generace (new generation sequencing – NGS), ale i o léčbě nádorů a vzácných dědičných nádorových onemocnění.

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Během Brněnských onkologických dnů jsme položili i vaše otázky na genetická rizika vzniku rakoviny. Odpověděla nám MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu Brno. 

Video: Dědičnost zhoubných nádorů - záznam živého vysílání

Nabízíme vám záznam živého webcastu o dědičnosti zhoubných nádorů, ve kterém Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD., primářka Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu v Brně, odpovídala na dotazy návštěvníků portálu. Živý přenos je součástí seriálu o prevenci, v němž vám odpovídají odborníci ze Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti. Udělejte si náš test pod videem.