Klin Onkol 1998; 11(3): 73-79.

Souhrn:  Iniciální cytostatická léčba mnohočetného myelomu dosahuje léčebné odpovědi průměrné u 70 % pacientů, nemoc všk pravidelně relabuje. Př relapsu je počet léčebných odpovědívýrazně menší a nemoc se nakonec vymkne kontrole a nemocného usmrtí. Monoterapie glukokortikoidy nebo zrněna kombinace cytostatik jsou nejčastěji používané postupy. Méně častým postupem je aplikace vyšších dávek cytostatik s podporou hemopoetických růstových faktorů. V posledních letech je testována vysokodávkovaná chemoterapie s autologní, případně alogenní transplantací kostní dřeně nebo kmenových buněk hemopoezy získaných z periferní krve jak u nově diagnostikovaných, tak u relabujících pacientů.

Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací přináší prospěch většině pacientů v chemosenzitivním relapsu, ale jen ojedinělým pacientům v chemorezisteniním relapsu. Alogenní transplantace je považována za vhodnou pro mladé pacienty s nepříznivými prognostickými faktory. Hledá se optimální udržovací léčba prodlužující délku druhé remise.