Klin Onkol 1999; 12(6): 185-190.

Souhrn: Myeloablativní chemoterapie zlepšila výsledky léčby mnohočetného myelomu, nemoc však zůstává stále nevyléčitelná. Eradikace zbytkové nemoci je jedním z klíčových kroků ke zlepšení prognózy pacientů s mnohočetným myelomem. Udržovací terapie Interferonem alfa má nejednoznačné výsledky. Nové léčebné metody jako konsolidační terapie, využití monoklonálních protilátek, genové terapie, interleukinů, imunotoxinů, vakcín, aktivace dendritických buněk a indukce reakce štěpu proti nádoru, jsou testovány ve fázi I/II klinických studií. Tento článek stručně shrnuje nové léčebné možnosti imunoterapie. Pokrok v adoptivní buněčné imunoterapii a v indukci reakce štěpu proti myelomu jsou velice slibné. Stále však nejsme schopni převést velmi dobré preklinické výsledky imunoterapie do klinické praxe. Kombinace myeloablativní léčby s novým typem imunoterapie, jež má za úkol eradikaci nádorového onemocnění, je jednou z perspektivních variant léčby, která by mohla zlepšit současné kontroverzní postavení imunoterapie u mnohočetného myelomu.

Plný text v PDF