Detekce minimální residuální choroby v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu technikou kvantitativní RT-PCR v reálném čase pro karcinoembryonální antigen

flag

Klin Onkol 2006; 19(1): 15-18.

Východiska:
Karcinoembryonálni antigen (CEA) je serovým nadorovým markerem cele řady nadorů. Doposud bylo publikováno několik metodických postupů detekce CEA pomoci RT-PCR. V nasledující studii je hodnocena kvantitativní RT-PCR pro CEA v diagnostice minimální reziduální choroby v kostní dřeni pacientek s karcinomem prsu před zahájením neoadjuvantní nebo adjuvantní systémove léčby.
Metody:
Celkem bylo vyšetřeno 70 aspiratů kostní dřeně pacientek po radikálním chirurgickém výkonu nebo před zahájením neoadjuvantní léčby s kurativním záměrem. Celkem 37% pacientek bylo hodnoceno jako stadium I, 60% jako stadium II a 3% jako stadium III. Pro izolaci mRNA bylo použito kitu QIAamp RNA blood mini kit (Qiagen ®). Následně byla provedena kvantitativní RT-PCR exprese CEA.
Výsledky:
Transkripty CEA byly zjištěny v 29 (41%) vzorcich ze 70. S medianem sledováni 22 měsíců bylo hlášeno 8 událostí hodnocených v rámci doby do sledované události (disease free survival, DFS). Jednalo se o 4 systémove recidivy, 1 duktálni karcinom in situ (DCIS), 1 lokoregionální recidivu a 2 umrtí bez nádoru. Čtyři DFS události (2 systémove recidivy, 2 úmrtí bez nádoru) byly pozorovány u pacientek s prokázanými transkripty CEA v kostni dřeni a 4 (2 systémove recidivy, 1 DCIS, 1 lokoregionální recidiva) u pacientek bez CEA v kostní dřeni. Byl pozorován trend ke kratšíimu DFS ve skupině s CEA v kostní dřeni (p=0.05548). Celkove přežití nebylo hodnoceno, jelikož byly doposud zaznamenány pouze 2 úmrtí (u pacientek bez nádoru). Závěr: Kvantitativní RT-PCR pro detekci CEA může být vhodnou metodou pro detekci minimálni reziduální choroby v kostní dřeni. Prognostická hodnota zůstává nejasná. Prezentovane výsledky je nutné interpretovat s opatrností, protože mohou být ovlivněny výskytem 2 nenádorových úmrtí u pacientek s CEA v kostní dřeni.

Plný text v PDF