Klin Onkol 2006; 19(1): 26-29.

Východiska:

Idiotypové (Id) proteinové struktury monoklonálního imunoglobulinu produkovaného maligními buňkami mnohočetného myelomu jsou exprimovány na buněčném povrchu myelomových plazmatických buněk a dají se využít pro indukci nádorově specifických T lymfocytů.

Typ studie a soubor:

V našem centru proběhla klinická studie fáze II, kde se Id-protein po konjugaci s imunogenním nosičem keyhole limpet hemocyanin (KLH) podával pacientům s mnohočetným myelomem. K posledním 3 aplikacím vakcíny se přidával interleukin 2. Vakcína byla použita ve skupině 12 nemocných po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových buněk se stabilním nebo mírně aktivním onemocněním, u kterých nebyla indikovaná standardní terapie.

Metody a výsledky:

Podání vakcíny mělo minimální toxicitu. Během sledování došlo k progresi onemocnění u 3 pacientů, jedna pacientka zemřela bez souvislosti s vakcinací. Klinická odpověď na imunoterapii nebyla zaznamenána. Ve všech případech byla zaznamenána pozitivita testu oddálené hypersenzitivity na obě složky vakcíny (Id protein i KLH) . Proliferační test mononukleárních buněk v přítomnosti antigenu byl pozitivní u 2 pacientů, aktivace mononukleárních buněk pomocí IFN g metodou ELISPOT na úrovni jednotlivé buň KY nebyla prokázána. Nespecifická monitorace imunitního systému neprokázala významnou aktivaci žádné složky imunity. Bylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení počtu paměťových B lymfocytů.

Závěry:

Výsledky naznačují, že imunitní systém nemocných je schopen reakce na podaný antigen, který však není natolik imunogenní, aby vyvolal klinickou odpověď.

Plný text v PDF