Klin Onkol 2009; 22(6): 273-277.

Sůhrn
Východiská: Za štandardnú liečbu pokročilého karcinómu ovária sa považuje primárna radikálna
operácia s následným podaním chemoterapie v zložení paklitaxel a karboplatina. Dokázalo sa,
že veľkosť reziduálneho tumoru po primárnej radikálnej operácii (debulkizácii) má prognostický
význam. Ako optimálna primárna debalkizačná operácia sa hodnotí kompletná debalkizácia
tumoru bez prítomnosti makroskopického rezidua. U určitej skupiny pacientok s pokročilým karcinómom
ovária nie je možné túto operáciu vykonať vzhľadom na veľký rozsah ochorenia a zlý
stav telesnej výkonnosti. Neo‑adjuvantná chemoterapia a IDS predstavuje alternatívny postup
v liečbe danej skupiny pacientok. Materiál a metódy: Autori v retrospektívnej analýze hodnotili
efektivitu IDS v korelácii s časom do progresie ochorenia a celkovým prežívaním pacientok s pokročilým
karcinómom ovária. Celkovo 38 pacientok sa primárne liečilo štandardnou chemoterapiou
v schéme: paklitaxel 175 mg/ m2 a karboplatina 5–6AUC podávanou každé tri týždne. Podľa
klinickej odpovede sa zvážila IDS, po ktorej pacientky pokračovali v identickej chemoterapii. Pacientky,
u ktorých nebola indikovaná IDS, pokračovali druholíniovou chemoterapiou. Výsledky:
Zo súboru 38 pacientok po neo‑ adjuvantnej chemoterapii 24 pacientok dosiahlo parciálnu remisiu
ochorenia a následne boli indikované na IDS. Optimálna odložená radikálna operácia bola vykonaná
u 12 pacientok, suboptimálna u 12 pacientok. Z celého súboru 14 pacientok nedosiahlo
adekvátnu odpoveď na primárnu liečbu, nebola u nich indikovaná odložená radikálna operácia
a pokračovali v liečbe druhou líniou chemoterapie. Čas do progresie ochorenia u pacientok
po optimálnej debalkizácii bol 11 mesiacov, medián celkového prežívania nebol dosiahnutý
(OS > 42,5 mesiaca). U pacientok po suboptimálnej debalkizácii bol čas do progresie ochorenia
6 mesiacov a medián celkového prežívania 33 mesiacov. V skupine pacientok, u ktorých chirurgická
liečba nebola indikovaná, bol medián celkového prežívania 21,5 mesiaca. Záver: Výsledky
analýzy potvrdili, že neo‑adjuvantná chemoterapia s následnou IDS je vhodný terapeutický postup
v liečbe pokročilého iniciálne inoperabilného karcinómu ovária.

Plný text v PDF