Klin Onkol 2011; 24(4): 281-286. DOI: 10.14735/amko2011281.

Souhrn
Východiska: Pacienti s mnohočetným myelomem mají vysoké riziko tromboembolické nemoci (TEN), zejména během indukční chemoterapie. Cílem studie bylo zjištění vlivu profylaxe nízkomolekulárním heparinem (LMWH) na incidenci tromboembolických komplikací. Pacienti a metody: Analyzovali jsme incidenci tromboembolických příhod u 258 pacientů léčených indukční terapií obsahující vinkristin, doxorubicin nebo idarubicin a dexametazon, následovanou stimulační chemoterapií cyklofosfamidem a G-CSF, a vysokodávkovanou chemoterapií melfalanem. Byly porovnány dvě skupiny těchto pacientů podle praktikované tromboprofylaxe. Pacienti v první skupině (kontrolní, n = 140) buď nebyli léčeni, nebo byli léčeni antikoagulační terapií jen po krátkou dobu, zatímco pacienti ve druhé skupině (profylaktická, n = 118) dostávali standardní profylaxi LMWH po celou dobu indukční chemoterapie. U 102 pacientů byl vyhodnocen profylaktický účinek různých dávek LMWH a porovnán s pacienty bez léčby. Výsledky: Standardní profylaxe LMWH významně (p < 0,007) snížila riziko TEN ve srovnání s pacienty bez této profylaxe (3,4 % vs 12,9 %). V analýze podskupiny 102 pacientů bylo zjištěno, že vyšší dávka LMWH (> 70 IU/ kg denně) vedla k 100% účinné profylaxi u 28 pacientů, zatímco nižší dávky byly méně efektivní, 3 pacienti z 39 (7,7 %) prodělali hlubokou žilní trombózu. Naproti tomu TEN byla diagnostikována u 5 z 35 (14,3 %) pacientů bez profylaxe. Závěr: Profylaxe LMWH vede k významné redukci rizika tromboembolických komplikací během indukční chemoterapie u pacientů s mnohočetným myelomem. Profylaktický efekt LMWH je závislý na dávce.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011281

Plný text v PDF