Rozdiely v incidencii a biologických charakteristikách karcinómu prsníka medzi rómskymi a nerómskymi pacientkami na Slovensku

flag

Klin Onkol 2017; 30(1): 48-54. DOI: 10.14735/amko201748.

Východiská: Rómovia tvoria jednu z najväčších etnických minorít na Slovensku. Existujú údaje o vyššej prevalencii prenosných ochorení u Romov, zaťiaľčo údaje o nádorových ochoreniach v rómskej populácii známe nie sú. Cieľom tejto štúdie bolo porovnať rozdiely v incidencii a patologických charakteristikách medzi rómskymi a nerómskymi pacientkami s nádorom prsníka na Slovensku. Materiál a metódy: Na základe údajov o pohlaví, dátumu narodenia a bydliska sme spárovali databázu HER2 registra v rokoch 2011–2013 s posledným sčítaním ľudu Slovenskej republiky v roku 2011, a identifikovali sme rómske a nerómske pacientky s karcinómom prsníka. Výsledky: Identifikovali sme 32 rómskych a 5 775 nerómskych pacientok s karcinómom prsníka. Vekovo-štandardizovaná incidencia karcinómu prsníka bola 2,12-krát vyššia u nerómiek v porovnaní s rómkami (36 vs. 17 na 100 000 ľudí). Rómky boli v čase diagnózy mladšie v porovnaní s neRómkami (medián 49 vs. 61 rokov; p = 0,00001). Rómky mali v porovnaní s nerómkami viac hormón-receptor negatívnych (34,4 vs. 18,1 %; p = 0,03) a triple-negatívnych nádorov (28,1 vs. 12,3 %; p = 0,01), a tieto rozdiely zostali štatisticky signifikantné v multivariačnej analyze. Záver: Poprvykrát sme zistili rozdiely v incidencii a biologických charakteristikách u rómskych žien s karcinómom prsníka v porovnaní s nerómskymi pacientkami. Na základe zistených údajov predpokladáme, že rómske pacientky s karcinómom prsníka sú mladšie v čase diagnózy, majú nižšiu vekovo-štandardizovanú incidenciu a biologicky agresívnejšie nádory v porovnaní s nerómkami.

Erratum: tento článek byl aktualizován autory po vydání (31.3. 2017)

http://dx.doi.org/10.14735/amko201748

Plný text v PDF