Zápis z 2. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii dne 12. května 2010

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 12. května 2010 v Praze
Účastníci: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., členové PSNPO

Zápis z jednání v PDF

Členové PSNPO


MUDr. Petr Beneš, internista, držitel nutriční licence, Nemocnice na Homolce, Praha
MUDr. Petra Holečková, onkolog, držitel nutriční licence, Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha
Lenka Krčmová, nutriční terapeutka, MOÚ Brno
MUDr. Viktor Maňásek, onkolog, KOC J.G. Mendla Nový Jičín
MUDr. Gabriela Pazdrová, onkolog, Onkologická klinika VFN, Praha
MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D., gastroenterolog, držitel nutriční licence, MOÚ Brno
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., hematoonkolog, držitel nutriční licence FN Brno-Bohunice

1. Revize minulého zápisu

 • Všechny relevantní úkoly z minulého zápisu byly splněny

2. Externí pracovní skupina (EPS)

 • Do EPS se přihlásilo celkem 17 členů, z KOC chybí zastoupení Ostravy, Zlína a Ústí nad Labem
 • Profesor Vorlíček osloví tato centra
 • Členům EPS budou zasílány zápisy PSNPO
 • Členové EPS budou vyzváni k posouzení screeningových dotazníků a k účasti na jejich testování
 • Za komunikaci se členy EPS bude zodpovědný MUDr. Maňásek
 • První oslovení provede prof. Vorlíček po odsouhlasení zápisu

3. Zjednodušený nutriční screening pro onkologické pacienty

 • Byly prodiskutovány 2 verze zjednodušeného screeningu
 • Pro účely testování se vloží údaj: věk a diagnóza
 • Testování v praxi:
  • verzi 1 (Easy) otestuje: Holečková, Pazdrová
  • verzi 2 (SuperEasy) otestuje: Beneš, Maňásek, Šachlová, Tomíška
  • Obě verze budou nabídnuty k otestování EPS
  • Na základě zpětné vazby k verzi 1 a 2 bude rozhodnuto, která verze bude ustanovena jako oficiální zjednodušený screening ČOS
  • Výzvu k účasti na testování (po korektuře grafických návrhů screeningů, do 28.5.) zpracuje dr.Beneš
  • Testování pro jednoduchost pouze u nových ambulantních pacientů
  • Testování proběhne od 1.6. do 31.8.
  • Všechny dotazníky budou doručeny dr. Benešovi, který provede opatření pro zachování osobních údajů pacienta (začernění jména)
  • Bude zpracován souhrnný dotazník, který bude hodnotit zpětnou vazbu PSNPO a EPS ke screeningu
 • Vyhodnocení září 2010
 • Odsouhlasení ČOS a implementace říjen 2010

4. Vodítka nutriční péče o onkologického pacienta

 • Stávající stav – doc. Tomíška předložil souhrn podkladů pro indikaci nutriční podpory onkologicky nemocných
 • Materiál bude po zapracování připomínek zaslán k posouzení EPS
 • Dr. Maňásek odešle EPS 31.5. k posouzení a zaslání připomínek do 7.6.
 • PSNPO odsouhlasila publikaci těchto „universálních“ doporučení v Modré knize, finální verzi zpracuje doc. Tomíška do 11.června
 • Vodítka specifická pro určitou problematiku budou zpracovávána postupně a diskutována v rámci českých onkologických kongresů a odborných periodik
 • Návrh projednat problematiku nutriční podpory při radioterapii v rámci Konference radiační onkologie v Hradci Králové, prof. Vorlíček projedná v září s prof. Peterou

5. Modelové kazuistiky pro onkologickou praxi

 • Modelové kazuistiky budou zpracovány v rámci speciálních témat, která budou diskutována při příležitosti onkologických konferencí
 • Modelové kazuistiky budou publikovány na linkosu

6. Příští setkání: čtvrtek 23. 9. 2010

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí