Zápis z 23. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 25. 5. 2016

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Šmejkalová Musilová, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek, dr.Tuček
Hosté: Ing.Smitka, PharmDr.Novotný, Mgr.Hrnčířová
Omluveni: dr.Švébišová

 

 1. Dr.Maňásek informoval o aktuálním složení PSNPO, která má 10 členů (dr.Tauerová dočasně přerušila působení v PSNPO, dr.Šachlová ukončila působení v PSNPO). 
 2. Dr.Maňásek prezentoval stručnou zprávu o činnosti PSNPO a provedených projektech (prezentace PSNPO na BOD, SKVIMP, Motolské dny).
 3. PSNPO podala zprávu o činnosti a aktivitách na výbor ČOS dle požadavku, zasláno dr.I.Kolářové z výboru ČOS.
 4. Doc.Prausová podala na jednání výboru ČOS návrh na změnu vzdělávacího programu akreditační komisi. Stejně tak by byl přednesen návrh na zařazení jednodenního kurzu Nutrice v klinické onkologii v rámci vzdělávacího programu IPVZ. V tomto roce proběhl kurz Nutrice v rámci předatestační přípravy na specializaciv oboru radiační onkologie. 
 5. Dr. Beneš prezentoval návrh edukačního materiálu pro onkology – Enterální výživa. Bude součástí obecných doporučení v rámci připravované brožury pro onkology. Dr.Maňásek rozešle návrh členům PSNPO k připomínkování.
 6. Předběžně připraven návrh nutriční podpory u pacientů s kolorektálním karcinomem, aktuálně ve formě ppt. Návrh bude graficky upraven a rozeslán členům k připomínkování. Termín do konce června – dr.Holečková, dr.Maňásek.
 7. Podán návrh na tvorbu dalších doporučení v rámci chystané brožury – žilní vstupy pro parenterální výživu (dr.Maňásek), sipping, předoperační příprava (doc.Tomíška), diagnostika podvýživy (dr.Beneš), podpůrná léčba anorexie a kachexie (dr.Tuček), nádory hlavy a krku, výživa v paliativně-symptomatické péči (dr.Holečková), tu pankreatu a žlučových cest (dr.Pazdrová, dr.Švébišová). Doporučení budou mít jednotnou strukturu, která bude vycházet z takřka hotového doporučení výživy u nemocných s kolorektálním karcinomem. Termín do 15.9.2016. Součástí doporučení budou i reference na zdrojové materiály.
 8. Výbor PSNPO projednal nabídku uspořádání nutričního workshopu v rámci školícího centra Aesculap Akademie. Workshop aktuálně organizovat PSNPO nebude. Rezervovaný termín (15.11.2016) bude nabídnut výboru Společnosti pro porty a permanentní katetry, který měl v plánu s PSNPO workshop uspořádat. Dr.Hanáka z f.BBraun informuje dr.Maňásek. 
 9. Ing.Novotný informoval o jednáních za účelem získání software k hodnocení úrovně sarkopenie dle CT. Získána dočasná verze softwaru, k dispozici k vyzkoušení zatím ve třech centrech – VFN, Homolka, Nový Jičín. Bude dodán manuál. Členové PSNPO diskutovali možnosti využití znalosti stupně sarkopenie dle CT v podmínkách ČR. 
 10. Ing.Smitka informoval o plánovaných doplňujících úpravách v pravidlech preskripce přípravků enterální výživy onkologem, jak vyžadují plátci péče. Připomenuto, že onkolog má možnost proskribovat i diabetický sipping, nutno informaci přidat na web – zajistí dr.Maňásek.
 11. 29.6.2016 v plánu nutriční seminář ve FN Motol. Za PSNPO v režii dr.Holečkové a dr.Beneše. dr.Maňásek bude kontaktovat p.doc.Prausovou stran zajištění agendy.
 12. Projednána žádost onkologie Liberec o provedená nutričního semináře - výbor PSNPO souhlasí, termín akce pravděpodobně v říjnu 2016. Zajistí dr.Holečková.
 13. Podána zpráva o účasti zástupců PSNPO na mezinárodní konferenci „Cancer Cachexia Meeting“, která se koná 26.5.2016 v Praze. PSNPO reprezentují dr.Beneš, dr.Holečková, dr.Maňásek. 
 14. aktualizace informačních materiálů pro pacienty na www.linkos.cz, které jsou z r.2012. Aktualizace se ujímá doc.Tomíška, o publikaci na stránky ČOS zažádá dr.Maňásek. Termín do 15.9.2016.
 15. V.Andrášková informovala o organizačních změnách v ČAS, do příštího setkání navrhne konkrétní možnosti edukace ve vzdělávacím procesu nutričních terapeutek ze strany PSNPO.

Termín příštího setkání: 4.10.2016, Brno
Zapsal: dr.Maňásek