Zápis z 25. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 1.2.2017

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Tuček, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka, Bc.Kautská, M.Pokorný
Omluveni: dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová
 1. Dr.Maňásek přivítal přítomné, provedena revize minulého zápisu
 2. Diskuze nad obsahem nutričních doporučení pro jednotlivé diagnózy. Bc.Kautskou představena grafická podoba dosud provedených doporučení, dr.Beneš upozornil na provedené úpravy. V grafické podobě hotovy aktuálně tyto materiály: diagnostika podvýživy (dr.Beneš), předoperační nutriční příprava (doc.Tomíška), enterální sondová výživa (dr.Beneš), žilní vstupy pro parenterální výživu (dr.Maňásek), podpůrná péče (dr.Tuček), kolorektální ca ( dr.Holečková, dr.Maňásek, dr.Beneš), ca pankreatu ( dr.Pazdrová), nádory hlavy a krku (dr.Holečková), role nutriční terapeutky (V.Andrášková).
  Rozpracované dokumenty: sipping + nutriční grading (doc.Tomíška), nutriční podpora v rámci symptomatické péče ( dr.Holečková), ca žlučníku a žluč.cest ( dr.Švébišová), nádory plic (dr.Benešová), nádory jícnu (dr.Holečková), nádory žaludku (dr. Šmejkalová Musilová), pacienti s generalizovaným zhoubným onemocněním (dr.Holečková).
  Členové výboru se shodli na provedení konkrétních změn u jednotlivých doporučení, všechny nutno doplnit do 15. března zaslat M.Pokornému, pak dr.Beneš sraz u grafika začátkem dubna. Definitivní návrh probere Petr Beneš s každým autorem. Upravovat formou popisků nebo bubliny do pdf nebo upravit a naskenovat, M.Pokorný pošle jednotlivé texty autorům v pdf.
 3. BOD – snídaňové sympozium. Dohoda na přípravě 3 sdělení – Nová evropská doporučení pro výživu v onkologii (dr.Beneš), Příručka pro praxi PSNPO (dr.Holečková), Význam fyzické aktivity ke zlepšení nutričního stavu (dr.Tuček)
 4. Dr.Beneš členům PSNPO prezentoval souhrn nových Doporučení ESPEN pro výživu v onkologii. Po drobných úpravách bude tato prezentace přednesena na BOD 2017.
 5. Diskuze nad úpravami textu kapitoly Nutriční péče do „Modré knihy“, členové již diskutovali mailem před jednáním PSNPO, všeobecná shoda s návrhem změn. Po provedení posledních drobných úprav zašle k aktualizaci dr.Tuček.
 6. Návrh od vydavatelství Grada na vytvoření publikace týkající se nutriční péče v onkologii. PSNPO si váží nabídky, aktuálně se k návrhu staví odmítavě s ohledem na vznikající publikaci u jiného nakladatelství.
 7. Aktualizace dvou informačních materiálů pro pacienty (Výživná dieta pro onkologického pacienta a Tekutá enterální výživa k popíjení. Sipping) – do příštího setkání připraví p.doc.Tomíška dle doporučených úprav, jak byly schváleny na posledním jednání PSNPO.
 8. 10.5.2017 další setkání PSNPO, v Praze na obvyklém místě.

Zapsal MUDr.Viktor Maňásek, 6.2.2017.