Zápis z 6. Setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 22. září 2011

Praha

Datum: 22. září 2011 v Praze
Účastníci: členové PSNPO

členové PSNPO: MUDr. Petr Beneš Nemocnice na Homolce, Praha, MUDr. Petra Holečková Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha, Lenka Krčmová MOÚ Brno, MUDr. Viktor Maňásek, KOC Nový Jičín, MUDr. Gabriela Pazdrová Onkologická klinika VFN Praha, MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D. MOÚ Brno, Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. Hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice

Revize minulého zápisu

 • Dopis KOC o zajištění dostupnosti NT rozeslán prof. Vorlíčkem, reakce vedoucích KOC byla obdržena pouze ze 4 center. Z těchto dat není možné získat komplexní představu a aktuální situaci v centrech. PSNPO se shoduje na nutnosti oslovení jednotlvých členů EPS jakožto zástupců KOC –  dr.Maňásek.
 • Schematizace screeningu do Modré Knihy – do příštího vydání Modré knihy (MK), dodat podklady screening, schematizace a doprovodný text do poloviny prosince
  • Doprovodný text zpracuje dr. Maňásek  a zdůrazní možnost opakování screeningu
  • Finální verze textu pro MK bude schválena na příštím setkání
 • Proběhlo testování Nutričního doporučení u pacientů na 3 pracovištích, text upraven
 • Indikace sippingu, úkol trvá, doc. Tomíška připraví pro publikaci v MK, nový termín 21.11.
 • Výživná strava, Doc. Tomíška vypracuje návrh dokumentu ve spolupráci s L.Krčmovou, úkol trvá nový termín 21.11.

Grant AVKV

 • Dr. Beneš a dr. Holečková informovali o získání grantu AVKV
 • Dr. Maňásek - publikace tiskové zprávy na linkos

Kategorizace

 • Dr. Beneš byl pověřen předsedou ČOS prof. Vorlíčkem k zastupování společnosti při jednání s plátci o stanovení úhrady PZLÚ pro onkology a informoval PSNPO o průběhu jednání
 • Skupina byla pověřena zpracováním indikačního omezení pro kategorii 108/9
 • Skupina navrhuje toto znění: Přípravky jsou indikovány jako částečná enterální výživa u pacientů s nádorovým onemocněním, u kterých  probíhá nebo je plánována aktivní onkologická léčba a zároveň je přítomno nutriční riziko 2-4 podle dotazníku hodnocení nutričního rizika PSNPO nebo je perorální příjem omezen těžkou dysfagií pod 50% normy (z nádoru nebo z mukositidy). Bude projednáno společné stanovisko SKVIMP a PSNPO.
 • Dr. Beneš zpracoval ekonomickou rozvahu k předpokládaným nákladům, byly využity výsledky Nutriaction ČR a SR

Dotazník nutričního rizika

 • Členové byli seznámeni s výsledky Nutriaction II. Výsledky prezentovány na JOD.
 • Členové projednali možnost zpracování výsledků formou posteru na EAPC v Trondheimu. Vzhledem k tématickému zaměření konference bude optimální prezentovat data na jiné konferenci, v našem souboru nejsou jen pacienti v paliativní léčbě.
 • Dr. Maňásek informoval o účasti na Ostravských dnech léčebné výživy
 • Členové se dohodli na úpravě Dotazníku nutričního rizika – doplnění BMI a možnosti opakování
 • Zavedení dotazníku do ambulantní praxe se dosud nepodařilo uspokojivě prosadit, úkol trvá, členové se zavázali dotazník zavést do příštího setkání
 • Semináře členů k tématu zavedení screeningu proběhly v KOC Nový Jičín, do konce roku proběhnou ve VFN, FN Bohunice, FN Bulovka
 • Dr. Maňásek vyžádá zpětnou vazbu ohledně zavedení dotazníku na pracovištích externí skupiny
 • Dr. Maňásek požádá prof. Vorlíčka o projednání potřeby nutričního screenigu výborem ČOS
 • Dr. Šachlová informovala o zavedení nutričního screeningu do metodického pokynu MOÚ a možnosti využít nutriční terapeutku pro ambulantní pacienty 2h denně, gratulujeme
 • Dr. Holečková a dr. Pazdrová informovala o získání úvazku pro nutriční terapeutku pro ambulantní pacienty, gratulujeme

Rozšiřování zajímavých studií o užitečnosti nutriční péče mezi členy ČOS

 • Členové se shodli o publikaci zajímavých citací členům ČOS prostřednictvím linkosu, výběr článků  - všichni – s prof. Vorlíčkem dohodne dr. Maňásek
 • Členové se shodli o nutnosti většího zviditelnění problematiky nutriční péče v rámci linkosu, návrh aktivit bude zpracován na příštím setkání

Změny v edukačním systému SKVIMP

 • Dr. Beneš informoval o vzniku nadstavbové specializace
 • Funkční licence F016 nadále trvá

Další:

 • Spolupráce se společnostmi v rámci AVKV
  • Členové projednali zájem společnosti Abbott o spolupráci s PSNPO
  • Zástupci společnosti byli v červnu vyzváni předsedou ke zpracování oblastí spolupráce
 • Trvá zájem členů o zpracování ekonomické efektivity nutriční terapeutky v onkologii

Úkoly

 • Schematizace screeningu a doprovodný text  do Modré Knihy, dr. Šachlová a dr. Maňásek, termín 21.11.
 • Indikace sippingu, úkol trvá, doc. Tomíška připraví pro publikaci v MK, termín 21.11.
 • Výživná strava, Doc. Tomíška vypracuje návrh dokumentu ve spolupráci s L.Krčmovou, termín 21.11. 2011
 • L.Krčmová rozešle všem Výživná strava MOÚ, úkol trvá nový termín 15.10.
 • Informovat Externí PS o průběhu setkání a přípravě společného setkání dr. Maňásek

Příští setkání: úterý 21.11. v 16 hod v Praze